cs en de

Časné nálety mšic do porostů brambor

 23.6. 2014
 Autor : Mgr. Dana Koubová

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 20. 6. 2014.

Mšice v porostech brambor nezpůsobují zpravidla přímé škody sáním, ale jak je dobře známo, jejich nebezpečnost tkví v přenosu virových chorob. V letošním roce je zaznamenán velmi časný a také silný nálet mšic do porostů brambor. Proto je předpoklad vysokého rizika šíření viróz.
 
Zajištění bezvirózního množitelského materiálu vyžaduje, u rostlin vegetativně množených, zvláštní pěstitelská opatření. Mnohá z nich jsou zaměřena na odstraňování zdrojů viróz z porostů a  regulaci vektorů. Přenos virů je popsán asi u 20 druhů mšic, ale za nejefektivnější přenašeče jsou považovány mšice broskvoňová (Myzus persicae) a mšice řešetláková (Aphis nasturtii).
 
Především u mšice broskvoňové byla letos zaznamenána časná letová aktivita. V sací pasti Lípa u Havlíčkova Brodu byla odchycena již 25. dubna. Jak je patrné z grafu č. 1, navzdory tomu, že se jedná jen o úlovky v řádech kusů, je celá migrační vlna časnější a silnější než je průměr za posledních deset let.
 
Pro pěstitele sadby se jako ještě nepříznivější jeví stav odchytů mšic v Lambersových miskách umístěných přímo v porostech brambor, rovněž na lokalitě Lípa. Zde jsou zaznamenány zvýšené stavy obou výše zmiňovaných druhů. Z grafu č. 2 je zřejmý nadprůměrný počet letošních záchytů. V grafu č. 3. jsou kumulativním způsobem zaznamenány průběhy letu obou druhů za posledních deset let a červeně zdůrazněna křivka průměrných hodnot. Je z něj dobře viditelná časnost i zvýšená intenzita letu.
 
Je známo, a zkušenosti pěstitelů sadby to potvrzují, že časné nálety zvyšují riziko i intenzitu přenosu viróz. Rozšíření virových chorob v porostech vede ke zvýšené potřebě důsledné negativní selekce a v neposlední řadě může vést až k zamítnutí množitelských porostů. Je tedy namístě neváhat s nasazením insekticidní clony a předejít tak popsaným rizikům.
 
Vývoj letové aktivity v sacích pastech i v Lambersových miskách je možné sledovat na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz v sekci Ochrana proti škodlivým organismům v odkaze Monitorování letu mšic (Aphid Bulletin).
 
Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz


Další články