cs en de

Díky výzkumu EU se z potravinového odpadu stane krmivo

16.10.2014

 Předpokládá se, že do roku 2050 se celosvětová poptávka po potravinách zvýší o 70 %. Kromě toho se zemědělství dostane pod tlak i kvůli prudkému nárůstu využívání biomasy. Zajištění potravin pro lidi na celém světě bez poškozování životního prostředí je tématem Světového dne výživy 2014 – a také cílem několika výzkumných projektů financovaných Evropskou unií.
 
EU investuje více než 4 miliardy eur do výzkumu a inovací v oblasti evropského biohospodářství, které co nejvíce zhodnocuje naše obnovitelné biologické zdroje. Zemědělství je zde nejdůležitějším prvkem, neboť zajišťuje výrobu potravin a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a podporuje rozvoj ve venkovských oblastech.
 
EU se na celosvětovém vývozu potravin podílí 18 %, což představuje celkovou hodnotu 76 miliard eur. V EU i jinde však zemědělce brzdí zemědělský odpad a doplácejí na něj i daňoví poplatníci – mezi 55 a 99 eury za tunu.
 
Výzkumný projekt NOSHAN financovaný EU nabízí jako řešení přeměnu zemědělského odpadu na krmivo, která by zemědělcům dala nové příležitosti a zároveň snížila závislost Evropy na dovozu krmiv. To by pak vedlo k vytváření nových „zelených“ pracovních míst v oblasti sběru odpadu, jeho zpracování a výroby krmiv. Tento koncept obzvláště uvítají venkovské oblasti, kde je růst méně intenzivní než ve městech a kde je krmivářský průmysl silným hospodářským motorem.
 
„Celosvětově se ročně ztratí nebo vyplýtvá celkem 1,3 miliardy tun potravin vyprodukovaných k lidské spotřebě, tedy celá třetina, a velké množství tohoto odpadu vzniká právě při zpracování potravin,“ uvedl vědecký koordinátor projektu NOSHAN Montse Jorba z technologického centra LEITAT ve Španělsku. „Nejvíce se plýtvá ovocem a zeleninou. To představuje obrovské mrhání zdroji, včetně vody, půdy, energie, pracovní síly a kapitálu.“
 
Projekt NOSHAN přemění potravinový odpad, zejména ovoce, zeleninu a mléčné výrobky, na krmiva. Udrží přitom náklady a spotřebu energie na nízké úrovni.
 
Projektový tým, do něhož patří výzkumná střediska, jedna univerzita a podniky ze šesti členských zemí EU a Turecka, zahájil práci v roce 2012 posouzením hodnoty různých druhů odpadů a vytvořil databázi potenciálních složek krmiv. Až projekt v roce 2016 skončí, bude tým rovněž disponovat znalostmi o nejlepších technologiích pro získávání a rozvoj každého druhu odpadu.
 
Projekt NOSHAN také umožní evropskému zemědělství dosáhnout vyšší udržitelnosti. Využití biologického odpadu jako zdroje totiž tomuto odvětví pomůže snížit jeho dopad na životní prostředí.
 
Postupy vypracované v rámci projektu napomohou zemědělským podnikům získat zpět kalorie obsažené ve vyhozených potravinách i energii, která byla vložena do jejich výroby, a povedou také k výraznému snížení spotřeby vody (na potravinový odpad připadá více než čtvrtina celkové celosvětové spotřeby vody). Omezením nutnosti oddělené výroby krmiv by tento projekt mohl zmírnit sílící konkurenci mezi výrobou potravin a výrobou krmiv. Oba druhy výroby totiž potřebují půdu a vodu.
 
Projekt rovněž pracuje na funkčních složkách krmiv, které lze získat z potravinového odpadu, se zaměřením na specifické potřeby zvířat, jako je například podpora zdraví nebo prevence chorob. Vědci například v současné době identifikují funkční vlákna a peptidy (chemické sloučeniny) v odpadu. Ty budou použity na výrobu krmiv přizpůsobených pro prasata a drůbež.
 
Intenzivní monitorování celého výrobního procesu, od syrového odpadu až po konečný produkt, zaručuje jeho bezpečnost. Ta bude spolu s technickou a ekonomickou životaschopností každého studovaného procesu nakonec rozhodující pro to, jaké strategie a výrobky tým projektu NOSHAN uvede na trh.
 
„Biohospodářství v Evropě dosahuje hodnoty 2 bilionů eur a představuje 22 milionů pracovních míst, a proto je také ústředním bodem programu Horizont 2020,“ uvedla evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová. „Cílem projektů, jako je NOSHAN, je spojit výzkumné pracovníky a podniky a díky tomu udržitelným způsobem posílit naše hospodářství a zlepšit kvalitu života.“
 
Souvislosti
Projektu NOSHAN byly přiděleny téměř 3 miliony eur v rámci sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj (2007–2013). Tento projekt spojuje výzkumné ústavy, jednu univerzitu, velká průmyslová odvětví a malé a střední podniky v potravinářském odvětví ze Španělska, z Belgie, Itálie, Německa, Francie, Nizozemska a Turecka.
 
Evropská unie 1. ledna 2014 zahájila nový program financování výzkumu a inovací nazvaný Horizont 2020. V příštích sedmi letech bude do výzkumných a inovačních projektů na podporu ekonomické konkurenceschopnosti Evropy i posunutí hranic lidského poznání investováno téměř 80 miliard eur. Rozpočet EU na výzkum je určen zejména ke zlepšování běžného života v oblastech, jako je zdraví, životní prostředí, doprava, potraviny a energie. Výzkumná partnerství s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým průmyslem rovněž povzbuzují soukromé investice na podporu budoucího růstu a vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Horizont 2020 bude klást ještě větší důraz na přetvoření vynikajících myšlenek ve výrobky, postupy a služby uplatnitelné na trhu.
 
 
Zdroj: europa.eu
 


Další články