cs en de

Komise zahajuje veřejnou konzultaci k ochraně zeměpisných označení nezemědělských výrobků

 17/07/2014
 
logo chráněné zeměpisné označení EUEvropská komise dnes zahájila konzultace k zelené knize ohledně možného rozšíření ochrany zeměpisného označení na nezemědělské výrobky.

V dnešním globalizovaném světe spotřebitelé hledají způsoby, jak rozeznat pravé původní produkty, a očekávají, že uváděná kvalita a specifické vlastnosti odpovídají realitě.
 
Zeměpisné označení se vztahuje na zboží, které pochází ze země, regionu nebo místa, v nichž je jakost, pověst nebo jiná vlastnost produktu spojována s jeho zeměpisným původem. Příkladem může být víno Bordeaux, sklo z Murana nebo parmská šunka. Zemědělským produktům (jako jsou sýry, víno, maso, ovoce a zelenina) specifického zeměpisného původu, které mají určité vlastnosti nebo se vyrábějí tradičními postupy, může být udělena celoevropská ochrana zeměpisného označení (jako je např. sýr parmezán). Nezemědělským výrobkům (jako je keramika, mramor, nožířské výrobky, obuv, tapiserie nebo hudební nástroje) není jednotná ochrana formou zeměpisných označení na úrovni EU nad rámec vnitrostátních právních předpisů dosud poskytována.
 
 
 
logo chráněné zeměpisné označení EU
„Evropská unie se může pyšnit bohatstvím výrobků založených na tradičních znalostech a výrobních postupech – od českého křišťálu a skotského tartanu až po kararský mramor nebo tapiserie z Aubussonu. Tyto výrobky jsou často pevnou součástí kulturního a společenského dědictví v daném konkrétním místě,“ uvedl místopředseda Komise a komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. „Nejenže tvoří součást znalostí a dovedností, ale mají také značný hospodářský potenciál, který mnohdy nedokážeme plně využít. Rozšíření ochrany zeměpisného označení na tyto výrobky v rámci celé EU by mohlo přinést značný potenciální prospěch malým a středním podnikům a evropským regionům. Bylo by tak možné ochránit naše jedinečné a rozmanité dědictví a zároveň významným způsobem přispět k zaměstnanosti a růstu v Evropě.“
 
Zelená kniha se skládá ze dvou částí. První část se zabývá stávajícími způsoby ochrany na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU a potenciálními hospodářskými, sociálními a kulturními přínosy, kterých by mohlo být v EU dosaženo lepší ochranou zeměpisných označení. Druhá část se zabývá spíše odbornými otázkami a snaží se získat názory zúčastněných stran na možná řešení ochrany zeměpisných označení nezemědělských výrobků na úrovni EU. Možné cíle pro nová opatření sahají od splnění minimálních požadavků na ochranu zeměpisných označení stanovených Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) po vypracování dodatečných kritérií pro ochranu, jako jsou např. normy obsažené v právních předpisech EU pro zeměpisná označení zemědělských produktů.
 
Všechny zúčastněné strany – od spotřebitelů a výrobců po distributory a místní orgány – mají možnost zaslat své připomínky a návrhy do 28. října 2014. Komise zveřejní výsledky konzultace a vezme je v úvahu při posuzování otázky, zda je namístě učinit další kroky na úrovni EU.
 
Souvislosti
 
EU je vázána pravidly o ochraně zeměpisných označení v rámci dohody TRIPS, která platí pro všech 159 členů Světové obchodní organizace (WTO) a vztahuje se na zemědělské i nezemědělské produkty. Ve všech členských zemích WTO musí být zeměpisná označení chráněna, aby veřejnost nemohla být mylně informována, pokud jde o původ výrobků, a aby nedocházelo k nekalé soutěži. Členové WTO mohou používat různé právní nástroje, jak toho dosáhnout. Někteří členové WTO, včetně 14 členských států EU, mají pro ochranu zeměpisného označení nezemědělských výrobků zvláštní právní předpisy.
 
Na úrovni EU se v současné době poskytuje jednotná ochrana zeměpisných označení pro vína, lihoviny, aromatizovaná vína a zemědělské produkty a potraviny. Dosud však neexistuje žádná celounijní harmonizace nebo jednotná ochrana zeměpisných označení nezemědělských výrobků. Místo toho se používají vnitrostátní právní předpisy, což vede v Evropě k různým úrovním právní ochrany. Výrobci nezemědělských výrobků, kteří chtějí, aby zeměpisné označení jejich výrobku bylo v  EU chráněno, si musí zajistit ochranu v každém jednotlivém členském státě, což na jednotném trhu EU není efektivní, nebo se v případě zneužití spolehnout na soudní řízení.
 
Komise se tímto problémem zabývala ve sdělení Jednotný trh práv duševního vlastnictví z roku 2011 a navrhla podrobnou analýzu stávajícího právního rámce pro ochranu zeměpisných označení nezemědělských výrobků v členských státech a jeho důsledků pro jednotný trh.
 
V roce 2012 byla zadána externí Studie o ochraně zeměpisného označení nezemědělských výrobků na vnitřním trhu . Z jejích výsledků, zveřejněných v březnu 2013, vyplývá, že stávající právní předpisy, které má výrobce k dispozici na vnitrostátní úrovni a úrovni EU, nejsou dostačující. Komise dále uspořádala dne 22. dubna 2013 veřejné slyšení, na němž se projednávaly výsledky studie a které mělo posloužit jako platforma pro širokou diskusi o potřebě účinnější ochrany zeměpisných označení nezemědělských výrobků na úrovni EU.
 
Viz též MEMO/14/486
 
Více informací získáte a zúčastnit se konzultace můžete na adrese
 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm
 
Informace týkající se studie a veřejného slyšení jsou k dispozici na stránkách
 
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_en.htm


Další články