cs en de

Kvalita ovzduší: poslanci EP schválili nové národní stropy pro znečišťující látky

28.10.2015

 Parlament podpořil návrh Evropské komise na ambicióznější národní stropy pro šestici hlavních látek znečišťujících ovzduší, včetně oxidu siřičitého, prachu a oxidů dusíku. Špatná kvalita ovzduší způsobuje každoročně na 400 000 předčasných úmrtí v EU. Nová legislativa by měla na nákladech spojených se znečištěním ovzduší ušetřit až 40 miliard eur.
 
“Znečištění ovzduší způsobuje obrovské lidské a hospodářské škody. Poškozuje také životní prostředí skrze eutrofizaci a kyselé depozity a nezastavuje se na hranicích členských států EU,” uvedla zpravodajka EP Julie Girling (EKR, UK).
 
“Tato legislativa pomůže všem úrovním veřejné správy v členských státech, včetně krajských, okresních a místních úřadů, které se do procesu tak rázně zapojily. V této oblasti existuje skutečná poptávka zespodu nahoru,” řekla.

“Má zpráva také žádá Komisi, aby zajistila, že bude postup testování emisí v reálném provozu schválen co nejdříve. Všichni souhlasíme s tím, že problematiku oxidů dusíku musíme urychleně vyřešit. Veřejnost v této oblasti v návaznosti na nedávná odhalení týkající se automobilového provozu požaduje přijetí opatření,“ dodala.
 
Ambicióznější stropy
 
Poslanci stanovují stropy pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), nemetanické těkavé organické sloučeniny (NMVOC), metan (CH4), amoniak (NH3) a částice (až do PM2,5 mikrometrů), kterých by mělo být dosaženo do roku 2020, respektive 2030, jak navrhla Evropská komise.
 
Dle poslanců by měla budoucí směrnice o národních emisních stropech (NEC) přispět ke snížení emisí rtuti v Unii, zavedení závazného redukčního cíle na národní úrovni by však měla předcházet dopadová studie.
 
Emise z automobilů
 
Komise a členské státy by se dle poslanců měly neprodleně dohodnout na novém nařízení o emisích při skutečném provozu, aby bylo zajištěno, že veškeré unijní politiky ochrany ovzduší před znečištěním u zdroje odpovídaly účelu a přispívaly k dosažení cílů EU v oblasti kvality ovzduší.
 
Emise z mezinárodní námořní dopravy
 
Poslanci také navrhují vypustit návrh Komise, dle něhož by členské státy mohly kompenzovat snížení emisí oxidů dusíku, síry a částic dosažených v mezinárodní dopravě. Komise by dle poslanců měla naopak zvážit zavedení opatření na snížení emisí z mezinárodní námořní dopravy, zejména v teritoriálních vodách členských států a ve výlučných ekonomických zónách, a v případě potřeby za tímto účelem předložit legislativní návrh.
 
Další postup
 
Poslanci nyní zahájí jednání s Radou ministrů s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení.
 
 
Poznámka pro editory
 
Znečištění ovzduší v roce 2010 vedlo v EU k vice než 400 000 předčasným úmrtím. Více než 62 % území EU je vystaveno eutrofizaci, včetně 71 % ekosystémů v rámci Natura 2000. Celkové externí náklady související se znečištěním ovzduší jsou dle Evropské komise odhadovány mezi 330 a 940 miliardami eur ročně, včetně 15 miliard eur přímých ekonomických ztrát způsobených ztracenými pracovními dny, 4 miliard eur nákladů ve zdravotnictví, 3 miliard eur ztrát na výnosech z plodin a 1 miliardy eur škod na budovách.
                                 
Nerespektování stávajících norem kvality ovzduší a nových mezinárodních závazků EU v rámci Göteborského protokolu brání lepší ochraně občanů EU a životního prostředí. Oblasti, které nesplňují normy PM10 a NO2, představují 32 %, respektive 24 % území EU. 40 milionů občanů EU je stále vystaveno úrovním PM10 vyšším, než jsou mezní hodnoty EU.
 
Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/


Další články