cs en de

Lepší podnikatelské prostředí prioritou

 Náměty směřující především k podpoře rodinného hospodaření, ale i například mladých a začínajících farmářů a kvalitního života na venkově vůbec byly projednávány stovkou delegátů z jednotlivých regionů a členských svazů Asociace soukromého zemědělství ČR na pravidelném zasedání Rady této nevládní organizace, která zastupuje více než šest a půl tisíce podnikatelských i nepodnikatelských subjektů.
 
Jednání se tentokrát uskutečnilo mezi třemi regiony v Moravskoslezském kraji – ASZ Krnovskem a Opavskem, Novým Jičínem a nejmladším regionem v portfoliu ASZ ČR - Těšínským Slezskem, a to v Ostravě ve dnech 9. a 10. března a zúčastnila se ho i řada hostů. 
 
Nepřítomnost ministra zemědělství Mariana Jurečky omluvili a v diskusi se sedláky ho zastoupili náměstek pro řízení sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Pavel Sekáč a vrchní ministerský rada Petr Jílek. Za Státní zemědělský a intervenční fond vystoupil ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT Vítězslav Vopava.
 
Požadavky sedláků nemají patřičnou odezvu
 
Rada konstatovala, že na stanoviska a požadavky, které jsou v rámci této selské organizace projednávány, není ze strany ministerstva zemědělství brán dlouhodobě zřetel. Například na opakovaně zasílaný souhrn více než třech desítek požadavků vyplývajících z usnesení podzimní Rady ASZ ČR adresovaný ministru Jurečkovi bylo odpovězeno pouze formálně. Jednalo se přitom o zcela konstruktivní připomínky v kontextu současného dění, jakými jsou zavedení platby na první hektary jakožto nejspravedlivější možné podpory malých farem, zavedení režimu pro malého farmáře či v rámci Programu rozvoje venkova zařazení podmínek, které umožní, aby veřejné dotační prostředky posloužily co největšímu počtu žadatelů. Toho by bylo možné docílit snížením maximální velikosti projektu ze 150 na 30 mil. Kč, zjednodušením výběrových řízení, zvýhodněním žadatelů, kteří z PRV ještě finanční prostředky nečerpali, podstatným navýšením celkové alokace pro mladé začínající zemědělce či větší podporou pro sedláky s kombinovanou výrobou a diverzifikovanou produkcí. Mezi zaslanými požadavky nechybělo ani odmítnutí novely vinařského zákona, která přináší pouze nová omezení v prodeji a distribuci, jež přitom nemohou odstranit problémy na trhu s vínem. Podobně vnímají sedláci i novelu zákona o myslivosti tak, jak je připravená na MZe, která nemůže vyřešit příčiny ve škodách způsobených zvěří, pakliže vlastník a zemědělec nebudou mít odpovídající vliv na tvorbu honiteb.  
 
Náměstek Sekáč ve svém vystoupení přislíbil věnovat v budoucnu stanoviskům ASZ větší pozornost a informoval o zefektivnění obálky vymezené malým projektům formou možnosti čerpat dotační prostředky na běžně využívané typy strojů, např. traktory. To sedláci, z jejichž řad tento požadavek vzešel, velmi přivítali.   
 
Jako jednu z nejbližších nevládních organizací, s nimiž pozitivně a věcně spolupracují, jmenoval asociaci ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí Jiří Klápště. Informoval o prioritách, které chtějí ve vztahu k zemědělství naplnit. Zmínil zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, kde považuje za stěžejní vyvážit potřebu rozvoje, ale zároveň minimalizovat zábory kvalitní půdy. V otázce řešení sucha a nakládání s vodou v půdě preferuje ministerstvo oproti odvodňování zemědělské půdy obnovu zaniklých krajinných prvků, mokřadů, vodních ploch a pozemkové úpravy. Velkou diskusi vzbudila otázka údržby ploch kolem polí a cest. Sedláci vnímají neudržované příkopy jako velice špatnou vizitku státu a veřejnoprávních subjektů, obzvláště ve srovnání, kolik opatření musí plnit oni sami.  
 
ASZ v zájmu dalších partnerů
 
Za účelem obhajoby a prosazení politiky podpory menších zemědělských a podnikatelských subjektů jako základu živého venkova volí Asociace soukromého zemědělství spolupráci i s dalšími organizacemi, které zastávají podobné principy. Zástupci některých z nich se zúčastnili i tohoto jarního zasedání.
 
S Asociací podnikatelů a manažerů, kterou při diskusi se sedláky zastupoval její předseda Radomil Bábek, plánuje ASZ vybudovat platformu s cílem podpory občanských a podnikatelských svobod, respektu k vlastnictví a soukromí a proti zbytečné byrokratické zátěži, která nejvíce dopadá na menší rodinné podniky, jež mají celospolečensky velký význam. Obě organizace dlouhodobě velmi citelně vnímají snižování míry svobody a rapidní zhoršování podmínek zejména pro tuto podnikatelskou skupinu.
 
Pokud jde o spolupráci v tomto směru, je pro ASZ dalším významným partnerem i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, s níž hodlá vytvořit společný návrh na úpravu právních a daňových podmínek k rodinnému podnikání, podpory malých firem a přípravy vzniku studijních oborů rodinného podnikání.
 
Se Spolkem pro obnovu venkova ČR, za který na jednání vystoupil předseda Eduard Kavala, nachází asociace styčné body v podpoře venkova jako celku. Ty jsou mimo jiné dány i tím, že celá řada členů asociace působí v zastupitelstvech obcí a problematiku života na venkově velmi dobře zná.  
 
Zasedání se zúčastnil i předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů František Winter. Informoval o vystoupení organizace z Agrární komory z důvodu dlouhotrvající nepodpory, která vyvrcholila návrhem zákona o prodeji zemědělské půdy prosazovaným Agrární komorou. Soukromí zemědělci sdružení ve svazu zemědělských podnikatelů, kteří v předchozích letech investovali do půdy, s tímto návrhem na zákonné předkupní právo a informační povinnost při prodeji půdy zásadně nesouhlasí. Naopak shledávají stále více společných priorit s členy Asociace soukromého zemědělství, jež se projevují mimo jiné ve společném úsilí o vyhledávání a omezování zbytečných překážek v rámci Antibyrokratické komise MZe. 
 
Rozdílné podmínky, stejný cíl
 
Součástí jarního rokování Rady byl i tentokrát doprovodný program, a to v podobě návštěv farem členů jak nového regionu ASZ Těšínské Slezsko, tak ASZ Nový Jičín. Je vždy inspirující poznat hospodaření kolegů v jiných koutech republiky, což jednoznačně platilo i v případě těchto návštěv. Opakovaně se ukazuje, že ač jsou sedláci výrazné individuality, jedno mají společné – snahu o prosperující a udržitelná rodinná hospodářství, přestože podmínky, které jim byly dány, jsou někdy značně různorodé.   
 
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR a Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články