cs en de

Na enormních emisích posledního desetiletí se podepsal ekonomický a populační růst

17. 4. 2014: Před 4 dny byla v Berlíně zveřejněna třetí část 5. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), která nese název Změna klimatu 2014: Mitigace (zmírnění dopadů) klimatické změny. Zpráva navazuje na již dříve zveřejněné části zprávy, které se věnují fyzikálním základům změny klimatu a problematikám dopadů změny klimatu, adaptace a zranitelnosti.

Ze zprávy vyplývá, že přes snahu o zmírňování změny klimatu a provedená opatření se emise skleníkových plynů v období 1970 až 2010 stále zvyšovaly a tempo nárůstu emisí se výrazně zvýšilo v období 2000–2010 (78 % nárůstu emisí přitom tvoří emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv a průmyslových procesů). Hlavními hnacími silami emisí je především ekonomický a populační růst, přičemž právě vliv ekonomického růstu v posledních letech prudce nabývá na významu.

Největší podíl na nárůstu globální emise skleníkových plynů mají energetika (47 %), průmysl (30 %), doprava (11 %) a budovy (3 %). Ke snížení emisí došlo v tomto období pouze u emisí a propadů ze zemědělství, lesnictví a jiných změn ve využívání území. Globální emise skleníkových plynů vzrostly v období 2000–2010 o 10 mld. t CO2ekv. a dosáhly tak výše přibližně 49 mld. t CO2ekv.

Bez přijetí nových opatření ke snižování emisí se do roku 2100 předpokládá nárůst globální teploty v rozmezí 3,7 až 4,8 °C oproti předindustriální úrovni. Omezit nárůst teploty na 2 °C do roku 2100 je možné, pokud se podaří redukovat emise skleníkových plynů o 40–70 % oproti úrovni roku 2010 do roku 2050 a tento trend bude pokračovat až k téměř nulovým emisím v roce 2100. Předpokladem je téměř naprostá dekarbonizace energetiky, která si vyžádá rozsáhlé technologické změny, jež zahrnují rovněž předpoklad masového rozšíření technologie zachycování a ukládání uhlíku.

Zpráva informuje i o tom, že současné závazky, které předložily smluvní strany Rámcové úmluvy o změně klimatu na konferenci v Cancúnu v roce 2010, jsou z hlediska cíle omezení nárůstu globální teploty nedostatečné a v nejlepším případě by mohly pravděpodobně dosáhnout omezení nárůstu teploty do 3 °C.

Celá zpráva pracovní skupiny IPCC je dostupná od 15. dubna na níže uvedených odkazech. Na podzim 2014 bude zveřejněna syntéza, která propojí poznatky ze všech tří zveřejněných částí 5. hodnotící zprávy.

Odkaz na stránky IPCC: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/, www.mitigation2014.org

 

Odkaz na stránky MŽP k problematice IPPC:http://mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu

Další články