cs en de

Ochrana životního prostředí je důležitá pro téměř všechny Evropany

 Tři roky po posledním podobném průzkumu Eurobarometr se ukazuje, že Evropané i přes ekonomickou krizi stále myslí na životní prostředí. Celých 95 % z 28 000 dotázaných uvedlo, že ochrana životního prostředí je pro ně osobně důležitá, a mnoho z nich se domnívá, že by se pro ni dalo udělat víc.
 
Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Jsem rád, že lidé i v této nelehké době vyjadřují tak silnou a širokou podporu snahám chránit naše prostředí. Zejména je znepokojuje znečištění vzduchu a vody, chemické látky a odpady a mají pocit, že bychom se všichni měli do ochrany životního prostředí více zapojit.“

Hlavní body:

 
Chránit životní prostředí se vyplatí

Výrazná většina respondentů se domnívá, že účinné využívání přírodních zdrojů (79 %) a ochrana životního prostředí (74 %) mohou podpořit hospodářský růst. Zatímco 80 % má za to, že kvalitu jejich života ovlivňuje ekonomika, 75 % si myslí, že podobný vliv má i stav životního prostředí, a 77 % občanů EU se domnívá, že environmentální problémy mají přímý dopad na jejich každodenní život. Nejvíce jsou znepokojeni znečištěním – především znečištěním vzduchu (56 %) a vody (50 %) – a dále produkcí odpadu a vyčerpáváním přírodních zdrojů.
 
Čím dál více Evropanů (59 %) je toho názoru, že při měření rozvoje jejich země by se měl sociálním a environmentálním faktorům přikládat stejný význam jako hospodářským ukazatelům. Pokud jde o veřejné výdaje a investice, domnívá se 59 % respondentů, že veřejné orgány v jejich zemi by měly klást větší důraz na šetrnost k životnímu prostředí než na cenu.
 
Environmentální odpovědnost sílí
Ještě více občanů než v roce 2011 (75 %) uvádí, že jsou ochotni kupovat výrobky šetrné k životnímu prostředí, i když stojí o něco více. Naprostá většina (93 %) si myslí, že velcí znečišťovatelé by měli napravovat škody, které na životním prostředí působí. Za nejúčinnější způsob, jak řešit environmentální problémy, je považováno zavedení vyšších pokut za protiprávní jednání.
 
Celých 85 % Evropanů se domnívá, že k ochraně životního prostředí mohou sami přispět. Většina z nich jedná a chová se tak, aby životní prostředí šetřili. Nejčastěji třídí odpad k recyklaci (72 %), snižují spotřebu energie (52 %) a omezují spotřebu vody (37 %). Přestože většina občanů má pocit, že jsou v otázkách životního prostředí obecně dobře informováni, 39 % uvádí, že nemají dostatek informací o zdravotních dopadech chemických látek používaných v produktech denní spotřeby.
 
Velká většina Evropanů si myslí, že pro ochranu životního prostředí lze učinit více. Celkem 77 % má za to, že velké společnosti a průmysl v této oblasti nedělají dost, a 70 % zastává stejný názor, pokud jde o vládu jejich státu. Přesvědčení, že by se mohli více zapojit sami občané, vyjádřilo 65 % respondentů. Pokud chtějí ochraňovat životní prostředí, patří k nejvýznamnějším krokům třídění odpadu k recyklaci (54 %), snižování spotřeby energie v domácnosti (39 %) a využívání hromadné dopravy (39 %).
 
Podpora opatření EU

Celkem 77 % Evropanů souhlasí s tím, že evropské environmentální předpisy jsou pro ochranu životního prostředí v jejich zemi nezbytné, a šest z deseti občanů se domnívá, že rozhodnutí v této oblasti by se v rámci EU měla činit společně. Celých 79 % si rovněž myslí, že EU by měla být schopna kontrolovat, zda jsou environmentální předpisy v jejich zemi správně uplatňovány. A 84 % respondentů chce, aby EU věnovala na činnosti šetrné k životnímu prostředí více prostředků. Kromě toho si většina občanů (56 %) přeje, aby se EU v ochraně životního prostředí angažovala ještě více.
 
Souvislosti
 
Nejnovější průzkum Eurobarometr o životním prostředí se uskutečnil tři roky po předchozí zprávě na toto téma. Konal se ve 28 členských státech Evropské unie mezi 26. dubnem a 11. květnem 2014 a jeho cílem bylo zmapovat představy, postoje a chování občanů EU ve vztahu k životnímu prostředí. Jménem Generálního ředitelství pro životní prostředí bylo přímo a v jejich mateřském jazyce dotazováno 27 998 respondentů z různých společenských a demografických skupin.


Zdroj: www.europa.eu


Další články