cs en de

Tvoříme klima pro budoucnost

 27. 01. 2016
 
Ve dnech 26. – 27. ledna 2016 proběhla na Krajském úřadu Libereckého kraje konference „Tvoříme klima pro budoucnost“ s podtitulem Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni. Akce patří k projektu zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních, který je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Vystoupil na ní mimo jiné náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.
 
Konference se zaměřila nejen na projevy změny klimatu v Libereckém kraji, ale i na obecné informace o adaptačních opatřeních na klimatickou změnu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností, proto se jí účastnili i zájemci o problematiku z celé ČR.
 
„Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – tzv. Adaptační strategie se zaměřuje období 2015-2020 s výhledem do roku 2030. Jejím cílem je zmírnit dopady změny klimatu tím, že se jí přizpůsobíme v co největší míře, zachováme dobré životní podmínky, uchováme a případně vylepšíme hospodářský potenciál pro příští generace. Strategie shrnuje nezpochybnitelné změny klimatu na globální, evropské a národní úrovni. Prezentuje další vývoj klimatu a předpokládané dopady na území ČR,“ představil aktuální klíčový dokument Ministerstva životního prostředí k tématu klimatických změn náměstek ministra Vladimír Dolejský.
 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, takzvaná Adaptační strategie, vznikla vloni v mezirezortní spolupráci. Materiál uvádí do kontextu adaptační opatření průřezově všech oblastí, u nichž se přepokládá největší postižení změnou klimatu, např. zemědělství, lesní hospodářství, vodní hospodářství, doprava, lidské zdraví.
 
V současnosti připravuje Ministerstvo životního prostředí opět v široké meziresortní spolupráci Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Jde o dokument, jehož prostřednictvím bude realizována Adaptační strategie. Akční plán bude formulovat již konkrétní opatření s termíny jejich plnění a výši finančních nároků, které by měly jednotlivé rezorty na přizpůsobení se změně klimatu každoročně v průběhu příštích pěti let vyčlenit ze svých rozpočtových kapitol.
 
 
Zdroj: www.mzp.cz


Další články