cs en de

Změnila se opatření proti škodlivým organismům stanovená vyhláškou č. 215/2008 Sb.

 15.10.2014 | ÚKZÚZ

 

 

Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

Dne 1. října 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 207/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.

Úpravy se týkají příloh č. 1 a 2, obsahujících seznamy regulovaných (karanténních) škodlivých organismů a příloh č. 3, 4 a 9, stanovujících požadavky a další opatření pro dovoz rostlinných komodit do EU a jejich uvádění na trh v rámci EU. Vzhledem k rozsahu a četnosti úprav byla vyhláškou č. 207/2014 Sb. vydána úplná novelizovaná znění těchto příloh.

Věcné změny v uvedených přílohách se shodují s nově přijatými předpisy EU – prováděcími Směrnicemi Komise2014/78/EU a 2014/83/EU, kterými se mění přílohy I, II, III, IV a V Směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Mimoto bylo v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb. aktualizováno názvosloví škodlivých organismů a byla provedena řada formálních textových úprav.

Jako orientační průvodce změnami v jednotlivých ustanoveních může sloužit Přehled změn v přílohách vyhlášky č. 215/2008 Sb. platných od 1. 10. 2014. V případě dotazů k nově stanoveným opatřením se prosím obraťte na ÚKZÚZ, Odbor ochrany proti škodlivým organismům (karantena@ukzuz.cz), nebo Odbor dovozu a vývozu(odv@ukzuz.cz).


Zdroj: eagri.czDalší články