cs en de

Bilance zdrojů a užití obilovin a řepky v obchodních a zpracovatelských subjektech za období od 1. 7. 2014 do 31.3. 2015

 Výsledky statistického zjišťování slouží jako podklady k sestavení výsledné bilance obilovin a řepky, která je zveřejňována v Situační a výhledové zprávě „Obiloviny“. http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/publikace-a-dokumenty/situacni-a-vyhledove-zpravy/rostlinne-komodity/obiloviny/
 
Konečné zásoby obilovin a řepky k 31. 3. 2015 u všech obchodních a zpracovatelských subjektů

 
Konečná zásoba obilovin za všechny subjekty byla k 31. 3. 2015 oproti 31. 3. 2014 vyšší o 331,8 tis. tun (28,4 %). K nárůstu konečné zásoby došlo u pšenice celkem o 216,0 tis. tun (36,7 %), ječmene celkem o 103,9 tis. tun (32,0 %), pšenice potravinářské o 8,5 tis. tun (3,2 %), triticale o 6,4 tis. tun (22,3 %), ovsa o 2,4 tis. tun (22,3 %), žita celkem o 1,9 tis. tun (4,5 %), kukuřice o 0,6 tis. tun (0,3 %) a u ostatních obilovin pouze o 0,5 tis. tun. Naopak k meziročnímu poklesu konečné zásoby k 31. 3. 2015 u všech obchodních a zpracovatelských subjektů došlo u žita k mlýnskému užití o 5,2 tis. tun (17,6 %) a u ječmene sladovnického o 4,7 tis. tun (2,1 %). Konečná zásoba řepky k 31. 3. 2015 se zvýšila oproti konečné zásobě k 31. 3. 2014 o 131,6 tis. tun (52,7 %). 
 
Konečné zásoby vybraných obilovin k 31. 3. 2015 u jednotlivých skupin obchodních a zpracovatelských subjektů 
U subjektů šlechtitelsko-semenářských (osivářských) byla konečná zásoba obilovin k 31. 3. 2015 oproti 31. 3. 2014 vyšší o 0,6 tis. tun (2,8 %).
       
U subjektů mlynářského a pekárenského průmyslu byla meziročně zjištěna vyšší konečná zásoba pšenice potravinářské o 25,0 tis. tun (61,7 %) a konečné zásoba žita k mlýnskému užití oproti 31. 3. 2014 byla vyšší o 1,9 tis. tun (22,4 %).
 
U subjektů sladařského a pivovarského průmyslu byla identifikována meziročně vyšší konečná zásoba ječmene sladovnického o 7,3 tis. tun (9,2 %).
 
 U subjektů zemědělského nákupu a krmivářského průmyslu došlo u obilovin ke zvýšení zásob o 280,4 tis. tun (28,8 %), z toho u ječmene celkem došlo k navýšení o 86,3 tis. tun (37,6 %) 
a u pšenice celkem o 187,2 tis. tun (36,4 %). Naopak u pšenice potravinářské došlo k poklesu o 12,7 tis. tun (5,8 %).
 
U ostatních subjektů v obchodu s obilovinami a řepkou včetně průmyslu lihovarnického, škrobárenského, apod. došlo k nárůstu konečné zásoby obilovin o 16,9 tis. tun (42,7 %). 
 
Z důvodu ochrany důvěrnosti údajů dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, není uvedena konečná zásoba u průmyslových zpracovatelů řepky. Konečné zásoby obilovin a řepky k 31. 3. v letech 2013-2015 jsou zpracovány ve formě grafů.
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články