cs en de

ČR má nyní první plány pro zvládání povodňových rizik

 22. 12. 2015

Vláda včera schválila tři klíčové koncepční dokumenty - plány pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. MŽP je vydá opatřením obecné povahy a budou platné do roku 2021 do doby schválení jejich první aktualizace.
 
Plány slouží jako nezbytný podklad pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v oblastech s významným povodňovým rizikem.
 
Během první fáze předběžného hodnocení povodňových rizik v roce 2011 se vymezily oblasti s významným povodňovým rizikem (celkem 2966 km vodních toků), pro které byly o dva roky později zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Pro ohrožené lokality jsou v plánech pro zvládání povodňových rizik navržena optimální opatření.
 
Plány obsahují 2 základní typy opatření, a to opatření obecná a konkrétní. Obecná opatření se týkají všech obcí ležících v oblastech s významným povodňovým rizikem tj. v 618 obcích v povodí Labe, 196 obcích v povodí Dunaje, 63 obcích v povodí Odry. Tato opatření slouží především k prevenci rizik a zlepšení připravenosti zvládání povodní (např. vytvoření nebo aktualizace povodňových plánů územních celků, využití výstupů povodňového mapování v územním plánování, zřízení a modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic, lokální výstražné systémy apod.). Konkrétní opatření, tedy 52 pro povodí Labe, 28 pro povodí Odry a 55 pro povodí Dunaje, zahrnují nejčastěji výstavbu ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňových opatření.
 
Každý z plánů pro zvládání povodňových rizik prošel posouzením vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a také půlročními konzultacemi s veřejností.
 
Schválením Plánů pro zvládání povodňových rizik v termínu do 22. prosince 2015 splnila ČR mimo jiné část předběžných podmínek oblasti vodního hospodářství a problematiky řízení rizik v rámci operačních programů – Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Integrovaného regionálního operačního programu a Programu rozvoje venkova. Plány pro zvládání povodňových rizik budou sloužit i jako podklad k čerpání dotací z fondů EU programů v letech 2014 – 2020, např. OPŽP 2014 – 2020 (zejména v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření a preventivních protipovodňových opatření) nebo národních programů.
 
Dokončení plánů pro zvládání povodňových rizik vychází z prvních dvou fází naplňování tzv. povodňové směrnice a završuje šestiletý proces jejich přípravy.
 
 
Zdroj: www.mzp.cz
 


Další články