cs en de

Environmentální výchova musí reagovat na výzvy dneška, jakou je třeba klimatická dohoda

 10. 02. 2016
 
Tento týden proběhlo na Ministerstvu životního prostředí veřejné projednání návrhu nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016–2025 za účasti zástupců ministerstev, krajů, neziskových organizací a vysokých škol. Návrh nového Státního programu EVVO průběžně konzultovaný se širší odbornou veřejností předloží MŽP k projednání vládě do konce letošního března.
 
Státní program představuje klíčovou národní strategii pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) i poradenství (EP) s vizemi, cíli a opatřeními, na nichž se vedle orgánů státní správy podílejí kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace. V praxi bude fungovat mimo jiné jako metodická podpora pro zpracování obdobných koncepcí krajů a měst i jako podpora pro vyhodnocování dopadů EVVO a EP na všech úrovních.
 
„Nový Státní program je příležitostí pro opětovné nastartování oblasti EVVO a environmentálního poradenství po letech útlumu 2010–2013, kdy jí nebyla ze strany státu věnována pozornost. Potřebujeme mít environmentální vzdělávání a osvětu, které reagují na aktuální témata a výzvy, jako je např. Pařížská smlouva o ochraně klimatu z loňského prosince nebo potřeba posilování přímého kontaktu člověka s přírodou,“ zahájil veřejné projednání náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.
 
Mezi klíčová věcná témata nového dokumentu se řadí i změna klimatu. Nově zaměřené vzdělávací a osvětové programy tak umožní lidem porozumět příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům v ČR, Evropě i světě. Dalším důležitým tématem reagujícím na současné trendy je posilování kontaktu s přírodou. V dnešní době ubývá prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií a virtuální reality. Dokument proto cíleně podporuje vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě.
 
„Listina základních práv a svobod stanovuje právo na příznivé životní prostředí. Vedle restrikcí a pobídek je výchova a vzdělávání třetí možnou cestou, jak k němu směřovat. Vzdělávání nám tak pomáhá vytvářet kulturu přátelskou k přírodě, společnost, která vidí hodnotu a užitek v čistém a zdravém životním prostředí naší země a naší planety docela přirozeně, bez odměn a trestů,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.
 
MŽP na veřejném projednání představilo i novou publikaci Environmentální výchova – průvodce po cílech a příkladech (vydanou v prosinci 2015). Ta pro širší veřejnost shrnuje základní informace o environmentální výchově v České republice. Najdete v ní příklady nejčastějších EVVO aktivit, například výukové programy pro školy, ekokroužky a tábory, ale také ukázku role environmentálního poradenství při zavádění šetrného provozu úřadů.
 
Publikaci lze stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách MŽP, popř. ji v tištěné podobě distribuuje odbor finančních a dobrovolných nástrojů MŽP (kontaktní e-mail: miroslav.novak@mzp.cz).
Připomínky k návrhu Státního programu EVVO a EP je možné zasílat do 12. 2. na MŽP, poté materiál projde standardním připomínkovým řízením.


Další články