cs en de

Kouzlo genetiky a šlechtění

 Vybrat, jakou odrůdu na svém poli pěstovat, není jednoduchou záležitostí, avšak správná volba je prvním předpokladem k tomu, aby pěstitel dosáhl dobré kvality i objemu sklizně. Zemědělec musí zvážit, jaká je vhodná pro daný půdní typ, klimatický region, za jakým účelem bude pěstována, zda dá přednost výnosu, kvalitě nebo jestli bude preferovat takovou, která bude odolná proti chorobám. Nejlepší variantou je, pokud vyhoví v co nejvíce požadavcích. Kde se však taková odrůda vezme? Čí práce za ní stojí? To jsme se s početnou skupinou sedláků hned z několika regionálních organizací Asociace soukromého zemědělství ČR vydali 1. června zjistit do šlechtitelské stanice společnosti Limagrain Central Europe Cereals v Hrubčicích na Prostějovsku, v níž nás přivítali nejen její zástupci, ale i Romana Klívarová z Družstva vlastníků odrůd, které pro nás tuto akci zorganizovalo.
 
Vybrat správnou odrůdu je věda, ještě větší alchymií je však ji vyšlechtit
 
Stanice leží v nadmořské výšce 210 metrů nad mořem a nachází se v řepařské výrobní oblasti, ve které ročně spadne v průměru 560 mm srážek. Obhospodařované pozemky spadají do oblasti Hané, převažují zde tedy kvalitní černozemě, humózní půdy, o kterých se říká, že pokud hospodář nezapomene zasít, vždy něco sklidí. To však nelze říci o šlechtění, neboť to je opravdovou vědou, k níž jsou třeba znalosti, trpělivost, píle, často však svou roli sehraje i náhoda. Za 61 let spatřilo v Hrubčicích světlo světa celkem 34 odrůd ječmene jarního, 17 ozimých a tři jarní pšenice.
 
Hrubčice04Provoz byl založen v roce 1948, v této době v něm však probíhalo pouze udržovací šlechtění a množení nejen polních, ale i zahradních plodin a květin. Od roku 1955 se činnost začala stále více zaměřovat na obilniny, v roce 1960 se podnik specializoval na šlechtění pšenice a ječmene jarního. V roce 1993 došlo k privatizaci a vznikla firma Plant Select s. r. o., která se o šest let později spojila s nizozemskou Cebeco Seeds. V současné době je součástí společnosti Limagrain, jež vlastní celkem 51 výzkumných center a čtyři biologické laboratoře rozmístěné po celém světě.
 
50 hektarů pokusů, avšak žádné dotace na plochu
 
Dříve měla šlechtitelská stanice přibližně 150 zaměstnanců, nyní jich zde pracuje pouze dvacet sedm. Plocha pokusů je však dvojnásobná, činí přibližně 50 hektarů. Na obhospodařovanou výměru nedostává žádné dotace, neboť nesplňuje podmínky aktivního zemědělce. Její činnost není ani pojistitelná, protože není možné stanovit cenu produkce. Podnik má přidělený rozpočet, jehož výši určuje společnost Limagrain, a který z velké míry závisí na tom, kolik koncern obdrží peněz z licencí za registrované odrůdy. Jejich výběr v každé evropské zemi kromě Rakouska zajišťují organizace, které fungují na podobném principu jako naše Družstvo vlastníků odrůd. Další složkou příjmu jsou peníze, které pocházejí z výzkumných grantů. Do roku 2004 pobírala stanice ještě dotace, které byly určeny na podporu šlechtění.
 
Odrůda vznikne, splní svoji funkci a zase odejde
 
Samotný proces nám představil Petr Svačina, dlouholetý zaměstnanec stanice, autor a spoluautor osmnácti odrůd ječmene, které své uplatnění nalezly nejen na českém, ale i na zahraničním trhu. Odrůdu uvedl jako něco, co je, splní svoji funkci a odejde. Konstatoval, že šlechtění je složitou disciplínou, k níž jsou potřebné znalosti z mnoha oborů. Je to proces dlouhodobý, jehož výsledek není nikdy předem jistý. Trvá přibližně deset až 15 let, cíl však musí být určen hned na začátku a v průběhu ho není možné měnit. I proto je velmi problematické určit, co se za tak dlouhou dobu bude zrovna prodávat, v případě ječmene jaké konkrétní požadavky budou mít sladovny. On sám začal v Hrubčicích pracovat na postu asistenta šlechtitele v roce 1973 a měl tu čest spolupracovat s Františkem Minaříkem a Josefem Boumou, pány, kteří se zasloužili o vznik tzv. „Diamantové řady“ ječmenů.
 
27 milionů Kč od nakřížení po registraci
 
K vytvoření nové odrůdy lze využít rodokmenovou metodu, mutační šlechtění nebo molekulární genetiku (genetické inženýrství). U nás je nejvíce využívána první z výše zmíněných, rodičovské páry tvoří odrůdy nejen české, ale i zahraniční. Celý proces od nakřížení po registraci vyjde zhruba na 27 milionů korun. Důležitým faktorem výběru je odolnost proti chorobám, u ječmene zejména proti padlí travnímu, rzím a hnědé skvrnitosti, nemalou roli hraje sladovnická kvalita a s ní související parametry. Zde se šlechtí na dva programy, a to pro pivo standardního typu a České pivo. Pro padlí existuje gen, který zaručuje absolutní odolnost, u rzí může být pouze zpomaleno jejich šíření (tzv. pomalé rezivění), u hnědé skvrnitosti žádný gen odolnosti není znám, vybírají se tedy nejzdravější jedinci. V této souvislosti padly otázky, zda je třeba proti padlí vždy ošetřit, tak jak nás, zemědělce, často nabádají prodejci a zda odrůdy potřebují morforegulátory. Na to šlechtitel odpověděl, že odrůdu s absolutní odolností proti padlí (genem Mlo) není třeba ošetřit, k otázce regulátorů růstu uvedl, že u ječmene je odnožování dáno geneticky, avšak některé potřebují ještě pomoci a jiné nikoliv.
 
Jak to všechno začíná?
 
Hrubčice05Prvním místem, kde tvorba odrůdy začíná, je u ječmene laboratoř, v níž probíhá nakřížení vybraných rodičovských párů na odstřiženém stéble, a to tak, že dojde ke kastraci mateřské rostliny. Pár dní poté je na ní nanesen pyl z otcovské rostliny. Dojde k zaizolování a umístění do cukerného roztoku, který obsahuje mořidlo. Všechny kombinace jsou prováděny na pěti klasech, variant je každý rok přibližně 350. To vše musí pracovnice zvládnout přibližně za 14 dní. U pšenice navíc tento proces musí proběhnout přímo na poli, klasy na odstřižených stéblech by totiž v laboratorních podmínkách nedozrály.
 
Skleník pomůže zkrátit dobu šlechtění
 
Hrubčice09Dozrálá zrna jsou poté vyseta v místním skleníku, v němž jsou nastaveny vhodné podmínky pro růst (světlo, vlhkost a teplota), které umožňují celoroční pěstování. Tímto procesem dojde ke zkrácení doby šlechtění a namnožení požadovaného materiálu do generací, které mohou být dále vysety na pole a zde hodnoceny na požadované parametry. Hlavní šlechtitel spolu se svými dvěma asistenty procházejí všechny parcelky až desetkrát za rok. Mimo vývoje nových odrůd je na obhospodařované výměře testována i řepka ozimá, která byla vyšlechtěna na některé z dalších šlechtitelských stanic spadajících pod společnost Limagrain (například v Německu, Francii, Velké Británii). U ní je hodnoceno, zda bude vyhovovat našim podmínkám a bude vhodná pro registraci v České republice a dalších státech s podobným klimatem.
 
Čím menší, tím dražší
 
Hrubčice07Tisíce parcelek od délky jednoho metru se sklízí ručně nebo speciálními kombajny, v nichž je možné ihned na poli vyhodnotit základní parametry. Cena jednoho takového kusu se záběrem jeden a půl metru se šplhá k pěti milionům korun. Analýza materiálu probíhá dále v laboratořích, které se rovněž nacházejí v objektu stanice, před zařazením odrůdy do státních zkoušek spolupracují šlechtitelé i se sladovnami a mlýny, které jim s větší přesností pomáhají určit některé požadované znaky kvality. Na rozhodnutí, zda přihlásit například nadějnou ozimou pšenici do registračního řízení či nikoliv není mnoho času, sklizeň probíhá okolo 20. července, na konci měsíce srpna je ukončen příjem žádostí.
 
Kromě šlechtění se stanice zabývá i množením osiva kategorií S1 - S3. I tato práce musí být odvedena precizně. Čištění zrna probíhá na speciální čističce, která se po každé partii tři hodiny důkladně čistí.
 
Úcta ke šlechtitelům
 
Během celého dne jsme mohli poznat, že práce šlechtitele je náročnou disciplínou a i zde, stejně jako v zemědělství, je zapotřebí propojit znalosti z několika oborů, nebát se riskovat, inovovat a čelit novým a novým problémům. Když se však výsledek povede, stojí to opravdu za to! Na závěr celé exkurze byli členové Asociace pozváni na Polní den, který proběhne 14. června a budou na něm představeny odrůdy vyšlechtěné v místní stanici.
 
Pavlína Rejchrtová
 
Zdroj: www.asz.cz


Další články