cs en de

Mimořádná úroda manažerů

 Koncem dubna byl v paláci Žofín vyhodnocen 21. ročník nejprestižnější soutěže manažerů České republiky pod názvem Manažer roku 2013. Zemědělský svaz ČR nominoval devět manažerů ze svých řad a to mimo jiné přispělo k tomu, že letošní ročník byl pro zástupce svazu opravdu mimořádný.  
 
Nejlepším manažerem odvětví Zemědělství se stal ing. Stanislav Jaša, předseda Zemědělského družstva Budišov a nejlepším manažerem odvětví  Zpracování zemědělských produktů se stal generální ředitel společnosti ZZN Pelhřimov a.s. ing. Zdeněk Kubiska. Odvětví Služby pro zemědělství dominoval ing. Karel Žďárský, generální ředitel společnosti Farmet, který byl také vyhlášen absolutním vítězem soutěže a získal titul Manažer roku 2013.
 
Úspěšně reprezentují
 
Již počtvrté Zemědělský svaz ČR uspěl v kategorii malých firem do 50 zaměstnanců v rámci všech odvětví národního hospodářství. Vítězem se stal ing. René Kocourek, jednatel a ředitel společnosti Wolf Systém, která se zabývá kromě výstavby bioplynových stanic také výstavbou železobetonových nádrží a jímek a halových objektů většího rozsahu. Ing. Kocourek je externím poradcem předsedy Zemědělského svazu ČR ve věcech ekologie, těsnosti a nepropustnosti jímek, kališť a nádrží a také je aktivním členem sdružení pro biomasu CZ Biom.
 
V kategorii středních firem do 250 zaměstnanců zvítězil ing. Karel Žďárský z českoskalického Farmetu, který spoluzaložil v roce 1992 se svým otcem. Dnes je jediným akcionářem společnosti a jejím generálním ředitelem. Firma má přibližně 200 zaměstnanců a specializuje se na zemědělskou techniku - dlátové kypřiče, diskové i radličkové podmítače, secí stroje, lisy pro zpracování olejnatých semen atd.
 
Mezi podnikatelskou elitu, tedy do kategorie TOP 10, se tento rok dostal ing. Zdeněk Kubiska, jehož firma ZZN Pelhřimov a.s., zabývající se výrobou krmných směsí, osiv a směsných hnojiv, je vedle vynikajících výsledků charakteristická  propracovanými  personálními technikami. Vedení společnosti ví, že 90 % úspěchu firmy tvoří lidský faktor a je-li s ním správně pracováno a je-li rozvíjen, vede k dalšímu vzestupu celé společnosti.
 
Těsně za branami kategorie TOP 10 se umístili ing. Stanislav Jaša, předseda ZD Budišov a ing. František Hellebrand, předseda ZOD Slezská Dubina Větřkovice. Ještě lze zmínit třetí místo v kategorii malých firem do 50 zaměstnanců v rámci všech odvětví podnikání, na kterém se umístil předseda Zemědělského družstva vlastníků Novoveselsko pan Miroslav Koukal. 
 
 
 
Největším zlem korupce
 
Většina dotázaných manažerů, na otázku co nejvíce škodí konkurenceschopnosti, odpověděla, že především fakt, že Česká republika je ve stavu, který se nazývá systémová korupce a politické elity jsou nazývané kleptokracií. V tomto vybudovaném systému sledují veškeré politické aktivity již jen osobní prospěch vybraných skupin na úkor prospěchu celku. Proto není výjimkou, kdy se zájmy úzké skupiny promítají za aktivní asistence zkorumpovaných zákonodárců do zákonů. Všichni dotázaní si přejí větší důvěryhodnost politiků, konkrétní zásahy proti jedincům, kteří realizují svůj prospěch na úkor celé společnosti a v neposlední řadě větší stabilitu a transparentnost legislativního rámce pro podnikání.  
 
Absolutní vítězství
 
Absolutním vítězem v rámci celého národního hospodářství a tedy držitelem titulu Manažer roku 2013 se stal ing. Karel Žďárský, generální ředitel společnosti Farmet. Jeho firma může sloužit jakožto podnikatelský vzor pro vývoj českých originálních výrobků. Na otázku, co považuje za největší manažerský úspěch, ing. Žďárský odpověděl: „Překonání krize a posílení firmy cestou formulace velmi ambiciózní vize. Vizi jsme zformulovali v týmu vrcholového vedení a podařilo se dosáhnout širokého ztotožnění pracovníků s vizí a specifikovat tak strategii pro její dosažení. Vize je v principu jednoduchá – do pěti let budeme mezi pěti nejlepšími firmami v oboru v Evropě. To je jednoduché říci, ale nám se podařilo se s touto vizí opravdu ztotožnit, uvěřit jí a hlavně realizovat konkrétní sebevědomé kroky vedoucí k tomuto cíli.“ Nejen schopnost strategicky řídit, ale také motivace spolupracovníků, důraz na výzkum, vývoj, vzdělání a kvalitu – to jsou jen dílčí části úspěchu vedení společnosti Farmet. „Studentům nabízíme praxe, platíme studentům nebo fakultám za diplomové práce, které jsou zpracovávány na našich konkrétních vývojových úkolech. Spolupracujeme s řadou technických nebo zemědělských vysokých škol na výzkumných a vývojových projektech,“ dodává Žďárský. A jak nejlépe motivovat zaměstnance? „Určitě motivuji osobním příkladem. A nejdůležitější je dosáhnout u pracovníků ztotožnění se s firmou, značkou, s produktem a využít přirozené soutěživosti, kterou je nutno nasměrovat do soutěže s konkurencí. V tom je obrovská energie!,“ odpovídá Žďárský.  
 
Zemědělství už není popelkou
 
Ocenění ing. Žďárského, ing. Jašy, ing. Kubisky a ing. Kocourka znamená pro Zemědělský svaz ČR prestiž a veliký závazek do budoucna. Ale nejen pro svaz, ale pro celé odvětví. Sami finalisté a vítězové jednotlivých kategorií označují účast a úspěch v této soutěži za obrovskou příležitost pro zviditelnění nejen své firmy, ale celého oboru. Oboru zemědělství se v letošním ročníku skutečně dostalo mnoho vyznamenání a ukázalo tak, že je perspektivním, konkurenceschopným a stále se vyvíjejícím odvětvím, se kterým se musí počítat.


Zdroj: www.zscr.cz


Další články