cs en de

Ministerstvo zemědělství svými kroky ohrožuje vyplácení evropských dotací sedlákům

 05.06.2014 | pro-bio.cz

Ministerstvo zemědělství v současné době finišuje s přípravami nového Programu rozvoje venkova. Na poslední chvíli se však do programového dokumentu dostávají nové podmínky, které mají jediný cíl – omezit podporu pro ekologické zemědělce a peníze místo toho nasměrovat na investice velkých koncernů. To bude mít za následek jak omezení plochy ekologického zemědělství, tak bioprodukce samotné. Jde navíc o zcela zásadní rozpor s deklarovanou podporou ekologického zemědělství, kterou ministerstvo navenek prezentuje.
 
„Ministerstvo zemědělství vědomými kroky nastavuje podmínky pro ekologické zemědělce tak, aby nemohli nebo nechtěli čerpat finanční podporu a s ekologickým zemědělstvím tak skončili. Snižují se platby, zpřísňují se podmínky a enormně se zvyšuje byrokratická zátěž farem. Mnoho sedláků s ekologickým zemědělstvím skončí, a to se samozřejmě mnohým hodí. Peníze, které stát takto ušetří, přesune na podporu velkých koncernů a investic, vlastněných několika subjekty v ČR. Tyto přesuny už plánuje nyní,“ komentuje Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
 
K jejímu rozhořčení se přidává i předseda Svazu Ing. Zdeněk Perlinger. „Ministerstvo zemědělství jde zcela proti směru Společné zemědělské politiky EU. Pokud takto produkčně nastavíme agroenvironmentální a ekologické platby, které mají podporovat extenzifikaci a šetrné hospodaření ve vztahu ke krajině, vodě, půdě a zvířatům, tak nám celý programový dokument pravděpodobně Brusel vrátí. To bude mít za následek další zpoždění a nejistotu ve vyplácení dotací pro naše sedláky,“ varuje.
 
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (PRV) je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Má přispět ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. V současné době se dokončuje jeho nastavení a spuštěn má být dle předpokladů v roce 2015, tedy již nyní minimálně s ročním zpožděním.
 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců. Svaz PRO-BIO spolupracuje s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a také s významnými zahraničními svazy i výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM EU. Svaz PRO-BIO je občanské sdružení (nestátní nezisková organizace). PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje 615 ekologických zemědělců, 68 bioprodejen a 220 členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele. Centrála svazu je v Šumperku.
 
Vendula Fižová
 
PR PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců


Zdroj: www.agris.cz


Další články