cs en de

Ministr Brabec jednal s rakouským spolkovým ministrem Rupprechterem o spolupráci na ochraně klimatu, ovzduší a přírody

Ministr Richard Brabec se setkal se svým rakouským protějškem, spolkovým ministrem zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Andrä Rupprechterem. Setkání mezi českým a rakouským ministrem životního prostředí se uskutečnilo po dlouhých 6 letech. Oba ministři probírali nejen společná evropská témata jako například ochranu klimatu, ovzduší či přírody, ale i úspěšně fungující, téměř čtvrt století trvající spolupráci na poli ochrany přírody mezi Národním parkem Podyjí a NP Thayatal [1]. Ministr Brabec s rakouským spolkovým ministrem diskutoval i o možnostech rozšíření spolupráce na poli energetické účinnosti a došlo i na debatu o jaderné energetice.


Ministr Richard Brabec se s rakouským spolkovým ministrem Andrä Rupprechterem setkal v rakouském příhraničním městečku Hardegg při návštěvě Národního parku Podyjí a NP Thayatal.

„Spolupráce Rakouska i ČR je v mnoha oblastech velmi čilá, nicméně rád bych rozšířil spolupráci obou zemí v otázkách životního prostředí. Po vzoru velmi úspěšného česko-německého pravidelného setkávání našich expertů nad společnými otázkami životního prostředí bych rád podobnou pracovní skupinu založil i mezi českým a rakouským MŽP,“ otevřel pracovní debatu ministr životního prostředí Richard Brabec. „Skupina by se zabývala konkrétními tématy v oblastech ochrany vod, ochrany ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí či zelených technologií, ale třeba i slaďováním pozic ČR a Rakouska před jednáními v EU v otázkách životního prostředí. Čeká nás světová konference na téma klima v Paříži, rozhodování Evropy o nové odpadové politice Evropy a mnoho dalšího. Dnešní setkání považuji za základní stavební kámen další spolupráce mezi oběma státy, přičemž jejím dobrým příkladem je loňské kompromisní řešení výstavby větrného parku Windpark NORD,“
dodal ministr Brabec a zároveň nezapomněl pochválit ani čtvrt století úspěšně fungující spolupráci mezi vedeními Národního parku Podyjí a NP Thayatal. Ta zahrnuje vedle společných přeshraničních exkurzí [2] pro návštěvníky parků a společné strážní služby pracovníků obou národních parků řadu dalších společných, už nyní běžících projektů, ale i přípravu těch nových.

„Jsem rád, že se setkání ministrů koná v národních parcích Thayatal a Podyjí. Jsou totiž již bezmála 25 let, kdy byl vyhlášen NP Podyjí a začal se připravovat projekt vyhlášení NP Thayatal, ukázkou příkladné oboustranné spolupráce České republiky s Rakouskem. Úspěch našeho působení v oblasti ochrany přírody dokládá i to, že jsme společnými držiteli certifikátu přeshraniční spolupráce evropské federace chráněných území Europarc a jsme oceněni Evropským diplomem pro chráněná území Rady Evropy. Se Správou NP Thayatal mimo jiné připravujeme spoustu akcí pro veřejnost i odborných projektů. V návaznosti na úspěšný projekt "Příroda bez hranic" plánujeme v rámci různých projektů opětovné zjišťování stavu populací pozoruhodných druhů rostlin a živočichů nebo jejich společenstev na našich územích. Ke zlepšení turistické infrastruktury přispěje i záměr přípravy nových turistických okruhů u Hardeggu spojené s uvažovanou výstavbou lávek pro pěší. Aktuálně pracujeme na přípravě k podání žádostí na tyto projekty,“ prozradil ředitel Správy NP Podyjí Tomáš Rothröckl s tím, že obě správy spolupracují také při péči o biotopy a vyměňují si informace o přírodních hodnotách území.

„Děkuji ministrovi Brabcovi za dnešní historické setkání. Samozřejmě jsme se dnes bavili i o budoucím rozvoji jaderné energetiky v ČR a našich možnostech se vyjádřit ke schvalovacím procesům v ČR. Zároveň se do budoucna určitě otvírají možnosti spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti OZE, zateplování, solárních a dalších ekologických technologiích, a také na poli společných postupů při tvorbě evropské legislativy,
“ doplnil rakouský spolkový ministr Andrä Rupprechter. Rakousko je dlouhodobě proti rozvoji jaderné energetiky v Evropě. Pozice České republiky je dlouhodobě konzistentní. Aktualizovaná Státní energetická koncepce schválená vládou letos v květnu počítá s budoucím rozvojem jaderné energetiky v ČR, stejně tak jako s rozvojem OZE a postupným omezováním závislosti na uhelných zdrojích.

Oba ministři se věnovali také otázkám ochrany klimatu, ovzduší a možnostem prohloubení spolupráce na poli energetické účinnosti. K posílení energetické účinnosti a zvyšování úspor energií v ČR významným způsobem přispívá od roku 2009 program Zelená úsporám, o který se aktuálně rakouská strana zajímá. „Letos už skončila výzva pro rodinné domy, kdy se vyčerpala i po navýšení alokace téměř 1 miliarda korun. Už na podzim chystáme spolu se Státním fondem životního prostředí vyhlášení kontinuální výzvy, s postupným doplňováním peněz dle výnosu z dražeb emisních povolenek, u nichž předpokládáme výrazně vyšší budoucí výnosy,“ připomněl ministr Brabec. S otázkou energetické účinnosti a úsporou emisí skleníkových plynů úzce souvisí i ochrana klimatu. Rakousko má od roku 2013 Národní adaptační strategii s opatřeními na přizpůsobení se či zmírnění dopadu změn klimatu. „Adaptační strategie ČR je nyní ve fázi posuzování v rámci SEA a na podzim by měla být předložena vládě ČR,“ doplnil ministr Brabec.

Ministr Brabec představil rakouskému spolkovému ministru Rupprechterovi také priority českého předsednictví V4, Karpatské úmluvy a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje.

Při předsednictví Visegrádské skupině bude v oblasti životního prostředí MŽP klást důraz na problematiku oběhového hospodářství a změny evropské odpadové legislativy, na klimaticko-energetický rámec EU do r. 2030, revizi systému obchodu s emisními povolenkami EU ETS a na mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu, jemuž se na konci roku bude věnovat mezinárodní konference v Paříži.

„Na konferenci v Paříži budeme podporovat přijetí právně závazné smlouvy, která stanoví mitigační [3] závazky pro všechny smluvní strany a zahrne tak i největší producenty emisí skleníkových plynů, a to včetně v poslední době dynamicky rozvíjejících se ekonomik. Tato smlouva by měla také přispět k dosažení udržitelného rozvoje prostřednictvím účinné adaptace na klimatické změny a současně řešit otázku financování opatření na ochranu klimatu,“ zdůraznil ministr Brabec.

Mezi další priority českého předsednictví patří problematika ochrany ovzduší, naplňování Strategie EU pro biodiverzitu či podpora implementace Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat. V rámci předsednictví V4 plánuje MŽP řadu aktivit společně s Karpatskou úmluvou, jíž ČR předsedá v letech 2014-2017, a to zejména s ohledem na geografické i tematické prolínání obou předsednictví.

Ministr Brabec také představil priority nadcházejícího předsednictví Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD), které ČR přebírá v příštím roce po Chorvatsku. Mezi hlavní cíle této komise patří dosáhnout trvale udržitelného rozvoje vodního hospodářství, včetně ochrany a rozumného využívání povrchových a podzemních vod, omezit nebezpečí havárií, při nichž uniknou látky nebezpečné vodám, minimalizovat nebezpečí plynoucí z povodní a ledových jevů a přispět ke snížení znečištění Černého moře ze zdrojů v povodí Dunaje.

Poznámky:

[1] Spolupráce obou stran se datuje ještě do dob příprav vyhlášení NP Thayatal, k němuž došlo v r. 2000. NP Podyjí v příštím roce oslaví 25 let od svého vzniku.

[2] Exkurze a speciální akce v r. 2015: 23. 5. Evropský den chráněných území – den plný her pro rodiny s dětmi ve Znojmě, 20. 6. Setkání na mostě se sklenkou vína (Hardegg). 11. 7. Jak se žije kočce divoké (Hardegg), 20. 9. Po dávné stezce od Pulkau do Retzu. Více najdete v programu na http://www.nppodyji.cz/vychazky-do-podyji.

[3] opatření zmírňující dopady změn klimatu


Petra Rubíčková
Tisková mluvčí MŽP


zdroj: www.mzp.cz


Další články