cs en de

Ministr Jurečka jednal s vedením Povodí Odry a zástupci obcí regionu o aktuálních protipovodňových opatřeních

 5.2.2015
 
Tisková zpráva – Ministr zem?d?lství Marian Jure?ka se dnes v Ostrav? zú?astnil spole?ného setkání se starosty obcí a m?st Moravskoslezského kraje a ?ásti Olomouckého kraje, které p?ipravilo Povodí Odry. Hlavním tématem jednání byla problematika realizace protipovod?ových opat?ení.
 
„V lo?ském roce byla zahájena t?etí etapa Programu prevence p?ed povodn?mi, která se zam??uje zejména na zvýšení schopnosti zadržování vody v povodích. Cílem je omezit škody na majetku státu, obcí, m?st a obyvatel snížením množství vody v ?ekách b?hem povodní,“ ?ekl ministr zem?d?lství Marian Jure?ka.
 
V p?edchozích etapách bylo vybudováno více než 800 staveb za tém?? 15 miliard korun. „O efektivnosti t?chto protipovod?ových opat?ení se ve?ejnost naposledy p?esv?d?ila v roce 2013, kdy i nedokon?ené stavby významn? p?isp?ly k omezení povod?ových škod na ve?ejném i soukromém majetku,“ uvedl ministr zem?d?lství. 
 
T?mito jednáními chce ministr Jure?ka vytvo?it pravidelnou komunikaci správc? povodí s obcemi a m?sty na daném území. Pro usnadn?ní výstavby mnohdy rozsáhlých protipovod?ových staveb mají zastupitelstva a samosprávy významnou roli, protože mohou pomoci p?i ?ešení majetkoprávních vypo?ádání pozemk?, která jsou pro protipovod?ová opat?ení nezbytná.
 
Ministerstvo zem?d?lství tento m?síc na svých webových stránkách také spustí interaktivní mapovou aplikaci, která ve?ejnosti umožní získat základní informace k jednotlivým realizovaným akcím podpo?eným v rámci programu „Podpora prevence p?ed povodn?mi II“.
 
„A?koliv je povodí Odry nejmenší hlavním povodím ?eské republiky, jsem rád, že si Ministerstvo zem?d?lství uv?domuje místní specifika, která mohou ovliv?ovat povod?ové stavy. Ve spolupráci s resortem dlouhodob? obnovujeme a nov? budujeme efektivní protipovod?ová opat?ení. Již v první etap? programu zde bylo vybudováno kolem 60 staveb. V rámci nov? nastartované t?etí etapy nap?íklad budeme opravovat vodní dílo Šance. P?ipravujeme také projekt p?ehrady Nové He?minovy,“ ?ekl generální ?editel Povodí Odry Ji?í Pagá?.
 
Hynek Jordán
?editel Odboru komunikace MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články