cs en de

Nové právní předpisy platné od dubna 2014

 2.4.2014

Od 1. dubna 2014 platí nové právní předpisy týkající se změn v druhovém seznamu pěstovaných rostlin. Dochází také ke změnám v zákonu o vodovodech a kanalizacích a ve vyhláškách o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Vyhláška č. 42/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

Hlavním cílem vyhlášky je převedení prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete, do právního řádu České republiky. S ohledem na vývoj vědeckých poznatků byl u botanického názvu rajčete revidován Mezinárodní kód botanické literatury (ICBN). Odpovídajícím způsobem proto byly upraveny výše uvedené směrnice Evropské unie stanovující pravidla  uvádění osiva a sadby zeleniny na trh, které musejí být promítnuty do příslušných právních předpisů členských států.

V posledních letech se u některých druhů zeleniny stále více uplatňuje pěstování rostlin roubovaných na podnožové rostliny určitých druhů a mezidruhových hybridů. Rozsah uvádění jejich rozmnožovacího materiálu na trh a potřeba jeho označování názvem odrůdy tak vyžaduje registraci odrůd těchto druhů a mezidruhových hybridů. Vyhláška tak rozšiřuje druhový seznam pěstovaných rostlin o skupinu druhů a mezidruhových hybridů určených pro použití jako podnože zeleniny. Tato vyhláška platí od 31. 3. 2014.

Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Změna vyhlášky navazuje na přijatou novelizaci zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zejména upřesňuje a doplňuje některé základní pojmy, zpřesňuje údaje pro vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, zavádí změny spojené se systémem plánování rozvoje vodovodů a kanalizací (místo pořizování nových plánů zavádí zákon z důvodu hospodárnosti jejich průběžnou aktualizaci), zpřesňuje úpravu v oblasti zavedení jednotného systému elektronické komunikace, zpřesňuje úpravu procesů spojených se stávající evidencí nákladů a cen služby dodávky pitné vody, a stanoví pravidla členění nákladových položek při kalkulaci ceny vody.

Vyhláška č. 49/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyhláška byla vypracována ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí k převedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu do našeho právního řádu. Změny ve vyhlášce zpřesňují text vyhlášky se zněním směrnice Evropské unie a jsou zejména legislativně technického charakteru.


Zdroj: eagri.czDalší články