cs en de

O projekty na chytré hospodaření s vodou je zájem. Poslední seminář k nim proběhne na pražském magistrátu

 03. 05. 2016
 
Jak chytře a hospodárně nakládat s dešťovou či splaškovou vodou, o tom i o technologických možnostech bude poslední ze série seminářů, které pro obce a města připravilo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Semináře jsou určené pro zájemce o dotaci na tzv. chytré projekty šetřící vodu. Poslední proběhne 4. května na pražském magistrátu.
 
„Problematika hospodárného nakládání s vodou je v ČR momentálně velice aktuální. Období vodního blahobytu v Česku skončilo a my na to musíme reagovat. Loňské extrémní sucho nám dokazuje, že hospodárná opatření nelze odkládat. Proto jsme chtěli obcím a městům nejenom ukázat, na jaké typy projektů mohou získat dotace z fondů EU či národních zdrojů [1] a také je chceme motivovat k úspornému využívání vody a snižování obecních nákladů,“ vysvětluje důvody pro uspořádání praktických i odborných přednášek pro zástupce obcí a měst ministr Richard Brabec.
 
Semináře s názvem „Chytré hospodaření s vodou – možnosti finanční podpory“ pro obce a města připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Na 6 seminářích v krajských městech, konaných od 21. dubna do 4. května přednášejí odborníci obou úřadů, z Asociace pro vodu ČR i soukromých firem, které působí ve vodohospodářské oblasti. Cílem je ukázat obcím, městům, jak přistupovat k inovativním projektům v oblasti zadržování dešťové vody v krajině i v domácnostech, jak pracovat s odpadními vodami a jak na tyto projekty získat dotaci v aktuálně otevřených výzvách Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Pražský seminář je posledním ze série seminářů konaných v Hradci Králové, Brně, Ústí nad Labem, Ostravě a Plzni. Dosud se jich zúčastnilo na 200 zástupců obcí a měst a dalších zhruba 90 se přihlásilo na termín 4. května v Praze.

„Těmito semináři chceme spolu se Státním fondem povzbudit obce a města k přípravě projektů, které přispějí ke snížení množství vypouštěného znečištění z komunálních zdrojů do povrchových i podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových vod jako vody užitkové. Dotace získají projekty zaměřené například na decentralizované čištění odpadních vod, dočištění odtoků z čistíren odpadních vod nebo na využití vyčištěných odpadních vod z čistíren odpadních vod,“ vyjmenovává ministr Brabec a doplňuje, že dotace získají i projekty akumulace a využití srážkových vod jako vod užitkových nebo se zaměřením na recyklaci vody či recyklaci živin a organických hmot, tedy například na kompostování kalů.
 
Z již proběhlých seminářů vyplývá, že o problematiku šetrného nakládání s vodou mají i menší obce značný zájem. Podle dotazníku SFŽP ČR z celkového počtu zúčastněných uvažuje v dohledné době 43 % obcí o realizaci celkem 282 vodohospodářských projektů. V rámci opatření zaměřených na srážkové vody, jejich retenci, akumulaci a výpar by chtělo nejvíce obcí čerpat podporu na vybudování akumulačních nádrží a plošných vsakovacích a retenčních prvků doplněných zelení. V oblasti splaškových vod, jejich odvádění a čištění se obce nejvíce zajímají o skupinové čističky odpadních vod do 50 obyvatel. „Velký prostor věnujeme prezentaci konkrétních projektů, dotazům účastníků a konzultacím nad chystanými projekty,“ dodává k dosud uskutečněným seminářům ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
 
Zdroj: www.mzp.cz


Další články