cs en de

Požadujeme lepší podmínky pro drobné a střední podnikání

 Asociace soukromého zemědělství ČR je nespokojena s tvorbou a uplatňováním podmínek pro rodinný způsob hospodaření v zemědělství a pro drobné a střední podnikání obecně ze strany současné politické reprezentace. To je jeden z hlavních závěrů jarního rokování celostátní Rady ASZ ČR, která se uskutečnila 12. – 13. března 2015 v Třešti.

 

Foto04Jasně deklarovaná podpora rodinným farmám příliš nezazněla ani ze strany přítomného ministra zemědělství Mariana Jurečky. Došlo však alespoň na příslib prosazení některých požadavků ASZ do vládního nařízení k přímým platbám (vládní nařízení bylo tento týden schváleno). Asociace požádala o tyto dodatečné změny:    

- procentuální snížení podílu tzv. zanedbatelné zemědělské činnosti na 5 % příjmů (nyní je definován na úrovni 1/3)

- nahrazení požadavku auditu k prokazování výše příjmů z vybraných činností ke splnění podmínky aktivního zemědělce čestným prohlášením žadatele; (v případě zachování požadavku auditu umožnit jeho dodání až po příjmu jednotné žádosti a zjištění skutečného stavu u žadatele)

- zařazení kultury „travní porost na orné půdě“ (G) do plnění ploch v ekologickém zájmu EFA

- zrušení povinnosti hlásit při podání žádosti o přímé platby použitou směs osiva pro meziplodiny

- posunutí termínu osevu ozimů po bílkovinné plodině až na 30.11.

- zrušení povinnosti žadatelů mít IČ na zemědělské podnikání

- zrušení podmínky, aby nově založené sady do čtyř let plodily

- zrušení požadavku na doložení certifikovaného osiva pro cukrovku.

Nadále bude ASZ prosazovat co největší zvýhodnění malých projektů v připravovaném Programu rozvoje venkova 2015-2020 a také podporu mladým začínajícím.

Foto03Na základě požadavků z lednového zasedání celostátní Rady ASZ ministr zemědělství Marian Jurečka nyní osobně přislíbil řešení podpory monitoringu výskytu eroze, zvážení možnosti odložit povinnost být zemědělským podnikatelem při žádosti o přímé platby a zrušení požadavku auditní zprávy či pokračování ve zjednodušování podmínek u domácích porážek. Další příslib se týkal zadání zpracování analýzy ÚZEI ohledně možného zavedení platby na první hektary (tzv. redistributivní platba).

V neposlední řadě také zástupci všech regionálních organizací a členských svazů sdružených v ASZ ČR kategoricky odmítli zavedení elektronické evidence tržeb jako protiústavního, šikanózního a byrokratického opatření, které ve finále povede jen k omezení malého podnikání.  

Foto05Rada ASZ ČR za účasti generálního sekretáře České biskupské konference dále konstatovala snahu o prohlubování spolupráce s církevními představiteli a zástupci ASZ formou dalších schůzek na úrovních jednotlivých diecézí či církevních řádů.

Rada ASZ ČR si také uložila větší spolupráci s organizacemi, které prosazují podobná témata, která mají co nejblíže k rodinnému modelu života a podnikání – zejména např. s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.  

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR a Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZDalší články