cs en de

Prioritou sedláků je svobodné podnikání

 V pořadí již 17. zasedání Valné hromady ASZ ČR, nejvyššího orgánu této stavovské organizace, se konalo druhou červnovou středu v Domě kultury Máj v Pelhřimově. Zástupci celkem 47 regionálních organizací a členských svazů asociace se shodli na společných postojích a postupech v rámci obhajoby svobodného podnikání a při prosazování podmínek nového Programu rozvoje venkova tak, aby skutečně sloužil svému účelu. Do svých řad pak přijali dalšího člena – regionální organizaci Těšínské Slezsko. Jednání se zúčastnila i celá řada hostů – zástupců orgánů státní správy i partnerských organizací, nechyběl ani ministr zemědělství Marian Jurečka.
 
 
 
Nesmyslná regulační pravidla
 
Valná hromada se jednoznačně vymezila proti zhoršování podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikatele a živnostníky. Zejména proti nejrůznějším regulacím, které slouží pouze jako prostředek dalšího omezení podnikání – ať již jde o zavedení elektronické evidence tržeb, regulace v rámci novely vinařského zákona, vázání přímých plateb na IČO, prokazování aktivního farmáře prostřednictvím auditů či regulace prodeje zemědělské půdy.
 
 „Z historických faktů mi vychází jediné – černému nebo alespoň šedému obchodu a podnikání se nejvíce dařilo vždy, když platila velmi přísná regulační pravidla. Vždy, když bylo svobodné podnikání nejvíce úředně ostrakizováno. Výsledkem byla pokaždé stagnace a úpadek ekonomiky na straně jedné, kriminalizace slušných a podnikavých lidí na straně druhé, a vždy to bylo doprovázeno posílením mafiánských způsobů řízení státu s výhodami pro úzký okruh společných pachatelů ve státní byrokracii. To jsou bohužel jasné symptomy, jejichž zárodky můžeme zahlédnout i v realitě dnešních dní,“ řekl předseda ASZ ČR Josef Stehlík.
 
Zintenzivnění spolupráce s partnerskými organizacemi
 
Politiku podpory menších podnikatelských subjektů hodlá prosazovat Asociace soukromého zemědělství i v budoucnu, a to i zintenzivněním spolupráce s organizacemi, které rovněž usilují o lepší podnikatelské prostředí u nás.
 
„ASZ je pro nás organizací, která zastává velmi podobné principy, navíc působí v oblasti venkova, kde je otázka podpory živnostníků a menších podnikatelů obzvláště palčivým tématem. Věřím, že naše budoucí věcná i mediální spolupráce bude velmi přínosná,“ uvedla ve svém vystoupení generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.
 
Ze zástupců orgánů státní správy se jednání zúčastnil ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán, který informoval o stavu podaných Jednotných žádostí (ten je aktuálně o tisícovku nižší, než v předchozím roce) a o velkém nárůstu počtu požadavků o změny v registru půdy. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský zmínil, že ministerstvo připravuje novou vyhlášku o ochraně zemědělského půdního fondu, která by měla pomoci zabraňovat erozi. Vystoupení náměstka ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Pavla Sekáče se týkala především aktuální situace v nastavení podmínek nového Programu rozvoje venkova.  
 
Nastavení dotací – co nejpřínosněji pro venkov
 
To bylo také jedním z dalších stěžejních témat jednání. Požadavky ASZ v rámci nového programového období opět vycházejí jak ze samotného principu organizace – obhajoby zájmů českých sedláků, hospodařících na rodinných statcích, tak z příslibu ministra zemědělství, že nezavedení tzv. redistributivní platby (platby na první hektary) v rámci I. pilíře bude kompenzováno podporou menších projektů v rámci II. pilíře. Asociace proto požaduje, aby alokované finanční prostředky byly rozděleny do dvou obálek. První pro projekty do jednoho milionu Kč se zjednodušenou administrací podávání žádostí a pouze pro žadatele, jejichž obhospodařovaná výměra nepřekročí 150 hektarů. Druhá obálka by byla určena pro projekty do 50 milionů Kč pro všechny žadatele, ovšem s výrazným bodovým zvýhodněním menších projektů ve výši 2, 5 a 10 mil. Kč.
 
Dalším požadavkem ASZ v rámci Programu rozvoje venkova je stanovení finanční alokace podpory mladých začínajících zemědělců v dostatečné výši – dle aktuálního množství žadatelů a urychlené zveřejnění návrhu finančních alokací pro jednotlivé kategorie projektů PRV.
 
Přítomný ministr zemědělství Marian Jurečka informoval, že aktuálně se v rámci nového nastavení Programu rozvoje venkova uvažuje o celkem třech obálkách – do 1 mil. Kč a 150 hektarů výměry, do 5 mil. Kč a do 150 mil. Kč, přičemž v poslední jmenované skupině chce MZe podpořit projekty, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti na venkově – např. výstavba a pořízení technologií pro velkoplošné skleníky určené na pěstování zeleniny atd. Zmínil i přípravu legislativních změn v souvislosti s novými značkami „Česká potravina“ a „Vyrobeno v Česku“, které by měly pomoci tuzemským výrobcům dostat jejich zboží jednodušeji k českým zákazníkům. 
 
Šéf resortu zemědělství dále informoval, že ministerstvo plánuje zjednodušení podmínek pro zpracovatele, kteří se věnují finalizaci malého množství produkce rostlinného původu, a to formou prosazení určitých úlev v oblasti obecné hygieny i při uvádění na trh. Ministerstvo aktuálně formuluje podmínky do prováděcí vyhlášky, kterou poté postoupí do legislativního procesu. Ke změnám by mělo dojít i u domácích porážek skotu, a to posunutím hranice věku poráženého zvířete z 24 na 48 měsíců.
 
Za odstranění nesmyslných překážek v podnikání a sedlačině
 
„Ve srovnání s lavinou často absurdních a nesmyslných požadavků nové společné zemědělské politiky je to ale velmi málo. Tato politika totiž omezuje sedláky v podnikání, konzervuje současný stav a brání dalšímu rozvoji zejména mladých farmářů a menších farem. Místo zjednodušování evropské legislativy je znát české přitvrzování a postupné utahování šroubů ze strany státních úředníků a politiků. Je smutné, že po čtvrtstoletí od znovuobnovení selského stavu musíme my, sedláci, reprezentantům demokratického státu znovu vysvětlovat, co znamená sedlák a rodinná farma pro venkov i celou společnost. Vzhledem k tomu, že za rodinné farmy se nepostaví ani politické strany, ani vláda či ministr, vidím, že jakožto svobodomyslný, svobodný, nezávislý a hrdý sedlák mám stejně jako vy všichni jedinou skutečnou autentickou oporu - Asociaci soukromého zemědělství,“ řekl čestný předseda ASZ ČR Stanislav Němec.
 
Stejně jako v předchozím Mezinárodním roce rodinných farem se proto i v letošním OSN vyhlášeném Roce půdy Asociace soukromého zemědělství snaží zvýšit povědomí veřejnosti o úloze rodinných farem na venkově a důležitosti ochrany půdy, a to prostřednictvím celé série akcí pro laickou i odbornou veřejnost na statcích svých členů. Upozorňuje na nutnost věnovat větší pozornost nakládání s půdou při jejím obdělávání, zabraňování vodní erozi, vytváření vhodných podmínek pro nutné změny v krajině poznamenané postkolektivizační velkovýrobou, a to především v oblasti velikosti polních monokultur a hospodaření s vodou.
 
Tyto postoje a principy jsou a nadále budou základem při vyjednávání co nejlogičtějšího a pro český venkov nejpřínosnějšího nastavení dotací, budou i důvodem, proč se nadále snažit o nápravu a odstranění nesmyslných překážek legislativy nebo exekutivy v podnikání a sedlačině.
 
Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ
 
 
Zdroj: www.asz.cz
 


Další články