cs en de

Stanovisko Svazu PRO-BIO a ČTPEZ k návrhu snižování dotací pro ekologické zemědělce

 Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO společně s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství upozorňují, že stanoviska předsednictva zemědělské komise ČSSD, která se týkají aktuálního požadavku na snížení plateb v titulu Ekologické zemědělství v rámci PRV 2014-2020, jsou postavena na zcela chybných datech. Statistické a ekonomické údaje, které obdrželo předsednictvo zemědělské komise ČSSD na jednání dne 29. 4. 2014 od Agrární komory ČR, jsou zkreslené a nevychází z reálných skutečností. Interpretace dat Agrární komorou ČR, na základě kterých přijalo představenstvo zemědělské komise svá stanoviska, jasně deklarují její nekompetentnost v tématice soukromých zemědělců a ekologického zemědělství.

Důrazně žádáme, aby stanoviska vycházela z reálných a nezkreslených informací.

1) Agrární komora účelově několikanásobně snížila skutečnou ekologickou produkci v Českém zemědělství, když tvrdí, že tato dosahuje jen 0,5 % z celkové produkce potravin v ČR. Ve skutečnosti se pohybuje na úrovni 3 až 4 %, což je plně odpovídající samotné podstatě ekologického zemědělství, které nemůže mít srovnatelný výstup produkce z jednotky plochy zejména z následujících důvodů:

a) Ekologické zemědělství nemůže mít stejný podíl orné půdy a TTP jako konvenční. Průměrná ekofarma bude vždy bližší konceptu smíšené farmy s vyšším podílem TTP, protože musí pro ornou půdu zajistit statková hnojiva.

b) Ekologičtí zemědělci nemohou mít v rámci orné půdy takový podíl tržních plodin, tudíž tak vysoké obraty, protože jejich osevní postupy musí být trvale udržitelné a musí mít vyšší podíl zlepšujících plodin v osevních postupech (jetelotráva, vojtěška), které nemůže nahradit chemií. Produkce z travních porostů je proto nižší.

c) Ekologické zemědělství je situováno především v méně úrodných oblastech, kde lze s ohledem na přírodní znevýhodnění dosahovat jen nižší produkce. Zde je pro krajinu největším přínosem a současně zde nemá tak vysoké oportunitní náklady, jako v nížině, kde lze produkovat více za nižší náklady.

d) Ekologické zemědělství v daleko větším rozsahu než konvenční produkuje trhem nevyčíslené přínosy pro životní prostředí, čistotu vody a biodiverzitu. Přestože hodnota těchto veřejných statků a pozitivních externalit převyšuje samotnou výrobu bioproduktů, nejsou trhem hodnoceny, a tudíž nevstupují do obratu. Zde je nutno, aby MZe kalkulovalo i s těmito přínosy, tak jak to činí EU.

e) Ekologicky hospodařící zemědělci vykazují mnohem větší podíl vnitropodnikového zpracovávání vlastní produkce, než je tomu u konvenčních zemědělců.

f) Vzhledem k problematičnosti certifikace a nižší koupěschopnosti v ČR není všechna produkce z biofarem certifikována a je prodávána jako konvenční, díky čemuž a
spotřebitelé nakupují od ekofarem čistější potraviny. Dokladem toho je i fakt, že vývoz biopotravin z ČR dosáhl za rok 2012 dle ÚZEI 624 mil. Kč.

2) Agrární komora a tím i ČSSD klamavě tvrdí, že v PRV (2014-2020) je navrhováno zvýšení sazeb v EZ na TP o 5 EUR/ha. Pro převažující způsob ekologického hospodaření, tzn. čistě ekologické zemědělce (bez souběhu) je přitom navrhováno snížení sazby z 89 na 88 EUR/ha. Znamená to, že stát bohužel sníží podporu právě těm, kteří v maximální míře hospodaří v souladu s podmínkami EZ.
 
Považujeme za důležité zdůraznit, že vedle aktuálních pravdivých čísel je nutné sledovat i trend. Za období 2007-2013 došlo k mnohonásobnému rozvoji ekologické produkce. Např. u produkce masa meziroční nárůst v roce 2012 činí 23 %, u čerstvého mléka 14 %. Navíc, mnohonásobně se zvýšil počet faremních zpracovatelů, což mimo jiné upevňuje zaměstnanost a rozvoj venkovských regionů a dokazuje zvýšenou poptávku veřejnosti po tomto systému hospodaření.
 
Z podkladů, které vytvořila pro potřeby jednání Agrární komora ČR, je zřejmé, že již dlouhodobě zastupuje pouze 10 % zemědělských podniků fyzických a právnických osob, a nemá tak dostatečnou a relevantní představu o stavu českého a zvláště ekologického zemědělství. Navíc, AK ČR na jednáních Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2007-2013 pravidelně a opakovaně požadovala snižování preferenčních bodů pro ekologické zemědělce v rámci žádostí o investice na modernizaci a zpracování zemědělských bioproduktů. Tím se nepřímo dlouhodobě pokoušela o snižování produkce biopotravin. Současnou snahu o větší podmínění podpor na ekologické zemědělství dosahovanou výší produkce tak považujeme za zcela nevěrohodnou.

S pozdravem,

Ing. Zdeněk Perlinger, předseda
Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO

Jan Valeška, předseda
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství


Zdroj: www. pro-bio.cz


Další články