cs en de

Tisková zpráva Ministerstva zemědělství a SZIF ke kontrole NKÚ ve věci Klasa a Regionální potravinaTisková zpráva Ministerstva zemědělství a SZIF ke kontrole NKÚ ve věci Klasa a Regionální potravina

 11.8.2014
 
Tisková zpráva – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) bere na vědomí kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se podpory zemědělských produktů a potravin na trhu (kontrolní akce NKÚ č. 13/36). Kontrola se týkala dvou etap činností SZIF v této oblasti, konkrétně za období 2009 - 2011 a 2012 - 2013.
 
Ministr zemědělství Marian Jurečka k nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu řekl: „Uvedená zjištění se vztahují k předchozím vedením ministerstva. Aby se již nic podobného nestalo, ustanovil jsem pracovní skupinu Klasa 2015+, která má do budoucna připravit koncepci propagace této značky. Totéž plánuji i u značky Regionální potravina,“ a dodal: „Zprávu NKÚ nebere Ministerstvo zemědělství v žádném případě na lehkou váhu a v připravované veřejné zakázce na marketingovou podporu značky Klasa, resp. v současnosti realizované kampani na Regionální potravinu, by se žádné excesy už neměly objevit.“
 
SZIF konstatuje, že největší část zjištění NKÚ se dotýká období do roku 2011 a lze z nich usoudit, že vnitřní kontrolní systém v té době nebyl zcela funkční. Současně je třeba připomenout, že od roku 2011 SZIF z vlastní iniciativy přijal řadu opatření a postupů k tomu, aby se podobná pochybení neopakovala. „Je pro nás potěšující, že počet a rozsah zjištění týkajících se etapy 2012 - 2013 byl zřetelně nižší, z čehož lze usuzovat, že přijatá opatření do značné míry splnila svůj účel,“ říká současný ředitel SZIF Martin Šebestyán, který byl jmenován 31. 12. 2013, a dodává, že SZIF nemůže po výsledcích kontroly přijmout žádná personální opatření, protože ze zaměstnanců zapojených do roku 2011 do schvalovacích procesů už dnes na SZIF nikdo nepracuje.
 
V případě veřejných zakázek na podporu značky Klasa zadávaných v letech 2009 až 2011 prováděl jejich administraci externí subjekt, se kterým již SZIF nespolupracuje. U žádné z těchto veřejných zakázek si však žádný z uchazečů o veřejnou zakázku nestěžoval na postup v zadávacím řízení u ÚOHS.
 
NKÚ ve svém nejnovějším kontrolním závěru nalezl údajná porušení rozpočtové kázně. To však neznamená, že se uvedené prostředky někam ztratily, naprostá většina zjištění se týká spíše formálních pochybení spočívajících v opožděném dokončení schvalovacího procesu u některých výdajů nebo v zadání dílčích veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách bez toho, že by s tímto postupem počítala příslušná rámcová smlouva. „Domníváme se, že NKÚ některá jednotlivá zjištění nevyhodnotil správně, ačkoli jsme jeho závěry rozporovali už v průběhu kontroly. Náš postoj budeme obhajovat i u finančního úřadu, který nyní bude na návrh NKÚ údajná porušení rozpočtové kázně posuzovat,“ komentuje Martin Šebestyán.
 
Příslušný Finanční úřad (FÚ) se přitom se závěry NKÚ v mnoha případech neztotožňuje. Od roku 2007 NKÚ ve 4 z celkem 11 kontrol shledal porušení rozpočtové kázně v celkové výši 160,4 mil. Kč. Na základě podnětů NKÚ zahájil FÚ k dnešnímu dni v SZIF celkem 22 šetření na prověření porušení rozpočtové kázně v celkové výši 74,9 mil. Kč. Z toho se FÚ shodl s hodnocením NKÚ „pouze“ u 4,3 mil. Kč, za které vyměřil SZIF odvod za porušení rozpočtové kázně. U částky 66,6 mil. Kč FÚ porušení rozpočtové kázně nezjistil. U dalších 3,6 mil. Kč sice FÚ zjistil porušení rozpočtové kázně, ale následně v plném rozsahu vyhověl odvolání SZIF. O zbylých 0,4 mil. Kč zatím FÚ nerozhodl.
 
SZIF v prověřovaném období vynaložil na podporu zemědělských produktů a potravin na trhu celkem 962,3 mil. Kč.
 
Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz


Další články