cs en de

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský začal používat citlivější přístroje na zjištění nelegálního používání pesticidů na polích

 5.2.2015
 
Tisková zpráva – T?i sta odborník? ze státní správy i z univerzit se na dnešní konferenci v Brn? seznámilo s novými možnostmi odhalování nezákonných praktik p?i používání p?ípravk? k ochran? rostlin. Zástupci Úst?edního kontrolního a zkušebního ústavu zem?d?lského (ÚKZÚZ) jim p?edstavili novou metodiku, která za pomoci citliv?jších p?ístroj? pom?že snáze odhalit nesprávnou aplikaci pesticid? mj. i ze vzork? odebraných p?ímo na polích.
 
ÚKZÚZ p?edstavil na konferenci nový metodický p?ístup k prokazování nelegálních aplikací pesticid? v rostlinné produkci, který je postaven na odebírání a rozboru vzork? rostlin i p?dy z podez?elých pozemk?. Takto koncipovaná kontrola je možná s využitím moderního vybavení Národní referen?ní laborato?e ÚKZÚZ. Nové p?ístroje umožní odhalit v jednom vzorku i více než 150 látek, a tak vytvá?ejí základ pro ú?inný dozor nad správným používáním chemických látek na ochranu rostlin v souladu s Národním ak?ním plánem ke snížení používání pesticid? v ?R.
 
Dosud byly analýzy na zbytkové látky pesticid? provád?ny zejména v krmivech, v potraviná?ských surovinách a v potravinách. Odb?ry vzork? p?ímo na poli tak dopl?ují klasické kontrolní postupy ÚKZÚZ.
 
„Pro m? osobn? je nejd?ležit?jší prevence a zavád?ní princip? integrované ochrany rostlin. Je dob?e, že naše dozorové orgány jsou odborn? p?ipraveny a p?ístrojov? vybaveny k zachycení a prokázání p?ípadného nelegálního používání pesticid?,“ ?ekl ministr zem?d?lství Marian Jure?ka.
 
Ministerstvo zem?d?lství koordinuje Národní ak?ní plán ke snížení používání pesticid? v ?R (NAP), jehož cílem je omezení nep?íznivého vlivu p?ípravk? na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prost?edí. V tomto plánu jsou stanoveny úkoly, cíle a opat?ení s cílem podpo?it vývoj a zavád?ní integrované ochrany rostlin a alternativních p?ístup? nebo postup? (nap?. ekologické zem?d?lství, výb?r odolných odr?d, dodržení správného osevu, moderní p?ípravky s nižšími dávkami chemikálií atd.) tak, aby se snížila závislost na používání pesticid?.
 
Používání p?ípravk? na ochranu rostlin v ?R je ve velké v?tšin? v souladu s normami. Dozorové orgány však musí být p?ipraveny na odhalování p?ípadných p?estupk?. M?že to být nap?íklad používání nepovolených p?ípravk? v ekologickém zem?d?lství nebo post?iky, které zasáhnou kv?li špatné aplikaci sousední pozemky, p?ípadn? jsou pesticidy použity jinak, než je povoleno (na jinou plodinu nebo nejsou dodržené ochranné lh?ty, mohou být použity již nepovolené pesticidy ze starých zásob, s prošlou expirací, ?i u nás neregistrované pesticidy nebo falzifikáty z ?erného trhu). Problémem mohou být nap?. také letecké aplikace insekticid? v p?ípadech, kdy je povolena pouze aplikace hnojiv nebo pomocných látek.
 
Hynek Jordán
 
?editel Odboru komunikace MZe
 
 
Zdroj: eagri.cz
 


Další články