cs en de

Výroba průmyslových krmiv za rok 2013

 V průběhu února roku 2014 bylo uskutečněno statistické zjišťování Krmiva (MZe) 3-01 „Výroba průmyslových krmiv“. Jedná se o statistické zjišťování, které zjišťuje výrobu krmných směsí a spotřebu krmných surovin pro výrobu krmných směsí v roce 2013. Obeslány byly všechny zaregistrované subjekty – výrobci průmyslových krmiv registrovaní ke dni 31. 12. 2013 v ČR. 

Výroba krmných směsí
Celková výroba krmných směsí činila v roce 2013 2 483 728 tun, tzn., že proti roku 2012 došlo k jejímu nárůstu o 75 220 tun (3,12%).
Nejvíce krmných směsí se vyrobilo pro drůbež a prasata, méně pak pro skot, domácí a ostatní zvířata. Vzhledem k výrobě předcházejícího roku byl zaznamenán v roce 2013 nárůst výroby krmných směsí pro prasata, drůbež, skot, domácí zvířata a ostatní zvířata.
U krmných směsí pro prasata výroba vzrostla proti roku 2012 o 26 856 tun (3,46 %), u krmných směsí pro drůbež došlo v tomto srovnání k nárůstu výroby o 13 285 tun (1,49 %), podobně jako u krmných směsí pro skot, kde nárůst činil 20 739 tun (4,58 %) a krmných směsí pro ostatní zvířata, kterých bylo v roce 2013 vyrobeno více o 6 238 tun (7,78%). Krmných směsí pro domácí zvířata bylo vyrobeno v porovnání s rokem 2012 více o 8 102 tun (3,84%). Bylo zjištěno, že produkce pro uvedení do oběhu pro cizí odběratele výrazně převažuje nad produkcí pro vlastní spotřebu. Produkce pro vlastní spotřebu vzhledem k celkové produkci činila u krmných směsí pro prasata 10,68 %, pro drůbež 4,69 %, pro skot 18,97 % a pro ostatní zvířata 0,50 %.  
 
Spotřeba krmných surovin pro výrobu krmných směsí

V roce 2013 byla zjištěna celková spotřeba krmných surovin pro výrobu krmných směsí ve výši 2 402 192 tun a došlo tak k jejímu meziročnímu nárůstu o 152 987 tun (6,80 %).
Nejvýznamnější surovinou pro výrobu krmných směsí byly z krmných surovin obiloviny (62,91 %) s tím, že obiloviny v roce 2013 byly tvořeny ze 49,33 % pšenicí, 21,37 % ječmenem, 22,52 % kukuřicí, 4,53 % žitem a tritikale, 1,75 % ovsem a dále ostatními obilovinami, jejichž podíl činil 0,49 %.  
U obilovin byl ve srovnání s rokem 2012 zaznamenán nárůst celkové spotřeby k výrobě krmných směsí o 84 579 tun (5,93 %), z toho nejvyšší nárůst byl zjištěn u kukuřice o 52 464 tun (18,22 %), ječmene o 46 980 tun (17,02%), žita a triticale o 12 177 tun (21,66%), ovsa o 3 313 tun (14,29%) a u ostatních obilovin činilo předmětné zvýšení ve srovnání s rokem 2012 1 355 tun (22,22%). K poklesu oproti roku 2012 došlo naopak u pšenice o 31 710 tun (4,08%).
Ve srovnání s obdobím roku 2012 bylo navýšení identifikováno u mlýnských krmných surovin o 9 628 tun (8,19 %). Statistický údaj o spotřebě luštěnin a sušeného pivovarského mláta není možné uveřejnit z důvodu ochrany důvěrnosti údajů.
Nárůst byl zjištěn u krmných surovin z olejnatých semen o 20 674 tun (4,66 %), úsušků z pícnin o 740 tun (6,12 %), u ostatních produktů potravinářského průmyslu o 10 796 tun (40,32 %) a u minerálních krmiv o 10 830 tun (14,25 %). Naopak u ostatních krmných surovin byl zaznamenán pokles o 13 697 tun (23,40 %).
Meziroční srovnání konečných výsledků za období let 2012 a 2013 bylo ovlivněno metodou kvalifikovaného odhadu navýšenou korekcí původních hodnot r. 2012 o 4,83% u vyrobených krmných směsí a o 1,53 % u surovin spotřebovaných k jejich výrobě. Důvodem této skutečnosti byly změny realizované v organizačním uspořádání technických kapacit u příslušných producentů průmyslově vyráběných krmných směsí, které nemohly být prvotně zahrnuty do dat obdržených v rámci předmětného statistického zjišťování za sledovaný rok 2012. 
 


I.                  
Výroba  krmných směsí dle jednotlivých druhů zvířat v tis.tun

 

 

Číslo řádku

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

prasata celkem

101

1 474,80

1 213,67

1 199,39

1 243,01

1 268,15

1 093,19

929,194

935,179

795, 558

775,452

802,308

uváděné do oběhu pro cizí odběratele

102

1 265,39

1 028,68

990,246

1 066,80

1 051,17

917,46

751,592

766,338

715, 122

688,806

716,584

určené pro vlastní spotřebu

103

209,412

184,977

209,145

176,216

216,976

175,731

177,602

168,841

80, 436

86,646

85,724

drůbež celkem

104

1 038,13

973,667

905,237

961,968

1 074,33

1 073,62

1 039,02

993,296

886, 958

889,178

902,463

uváděné do oběhu pro cizí odběratele

105

941,859

854,063

822,903

855,823

967,603

958,254

921,721

899,778

827, 112

848,854

860,151

určené pro vlastní spotřebu

106

96,268

119,604

82,334

106,145

106,724

115,361

117,299

93,518

59, 846

40,324

42,312

skot celkem

107

498,142

470,494

541,532

544,719

547,957

535,885

502,475

469,118

447, 894

452,680

473,419

uváděné do oběhu pro cizí odběratele

108

420,62

398,755

456,392

450,744

462,411

445,814

415,32

383,675

371, 596

365,142

383,626

určené pro vlastní spotřebu

109

77,522

71,739

85,14

93,975

85,546

90,071

87,155

85,442

76, 298

87,538

89,793

ostatní zvířata

110

126,877

86,845

84,808

89,04

112,015

95,767

106,499

88,959

74, 777

80,138

86,376

uváděné do oběhu pro cizí odběratele

111

106,171

85,824

84,175

88,405

111,342

91,73

106,25

88,577

74, 278

79,548

85,942

určené pro vlastní spotřebu

112

20,706

1,021

0,633

0,635

0,673

4,037

0,249

0,382

0,499

0,590

0,434

celkem krmné směsi

113

3 137,95

2 744,68

2 730,97

2 838,74

3 002,45

2 798,46

2 577,19

2486,552

2 205, 188

2197,448

2 264,566

 

II.                Výroba krmných směsí pro domácí zvířata v tis.tun

 

                           

 

Číslo řádku

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

psi a kočky

201

115,67

98,347

239,634

118,313

164,506

174,523

260,679

266,283

147, 574

204,898

211,288

ptactvo

202

3,353

1,799

1,446

1,257

1,373

1,416

1,277

1,376

1, 793

1,967

2,228

ostatní

203

1,752

3,107

9,642

2,948

8,797

4,481

1,821

3,194

4, 815

4,195

5,646

celkem krmné směsi

204

120,775

103,253

250,722

122,518

174,676

180,42

263,777

270,853

154, 183

211,060

219,162

                                                 

 

 III.              Spotřeba krmných surovin pro výrobu krmných směsí v tis. tun

 

 

Číslo řádku

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

obiloviny

301

2 137,31

1 859,61

1 747,56

1 877,86

1 993,47

1 862,50

1 681,86

1658,32

1 478, 90

1426,520

1 511,099

pšenice

302

1 118,12

887,931

943,998

1 022,45

1 076,08

936,191

850,38

882,768

812, 519

777,126

745,416

ječmen

303

545,924

578,877

434,443

485,755

524,742

413,238

391,926

419,874

327, 523

276,007

322,987

oves

304

41,632

52,509

42,793

32,958

33,798

29,368

26,45

26,923

23, 992

23,190

26,503

žito a tritikale

305

83,937

55,191

87,393

81,586

48,09

60,804

69,707

56,291

48, 444

56,213

68,390

kukuřice

306

335,21

279,593

233,252

250,198

293,149

415,059

339,682

265,288

260, 081

287,885

340,349

ostatní

307

12,486

5,513

5,68

4,908

17,606

7,841

3,714

7,177

6, 342

6,099

7,454

luštěniny

308

21,243

13,17

15,39

22,871

21,115

8,538

8,658

9,85

8, 927

8,680

*

hrách

309

x

x

x

x

15,025

6,824

5,082

6,713

6, 760

6,440

*

ostatní

310

x

x

x

x

6,091

1,714

3,576

3,138

2, 167

2,240

*

mlýnské krmné sur.

311

173,445

142,223

312,828

123,376

153,997

134,836

117,88

117,906

113, 349

117,541

127,169

krmná mouka

312

42,627

39,866

201,164

36,698

38,533

35,922

36,496

35,817

32, 501

27,239

32,303

otruby

313

124,188

99,185

90,621

83,983

110,535

94,466

79,098

78,223

72, 990

81,235

84,833

ostatní

314

6,63

3,172

21,043

2,695

4,929

4,448

2,286

3,865

7, 859

8,977

10,033

krmné sur.z olej.semen

315

572,876

547,508

572,719

593,274

613,398

585,029

557,553

493,626

439, 461

443,318

463,992

sojový extrahovaný šrot

316

426,303

417,156

438,56

453,112

462,515

430,862

365,136

352,625

311, 958

300,779

296,348

řepkový extrahovaný šrot a výlisky

317

110,725

90,395

97,416

96,804

100,575

111,07

153,841

105,884

96, 618

103,079

124,312

slunečnicový extrah. šrot a výlisky

318

13,104

17,547

13,447

11,794

15,391

10,729

12,394

9,773

10, 782

14,625

20,932

ostatní

319

22,744

22,41

23,296

31,564

34,917

32,368

26,182

25,343

20, 103

24,835

22,400

sušené pivovarské mláto

320

1,24

1,598

0,666

0,599

0,409

1,125

1,421

1,644

0,191

1,502

*

ostatní produkty potr.průmyslu

321

14,627

14,458

14,046

12,017

17,315

19,496

23,115

22,106

23, 864

26,779

37,575

krmiva živ.původu

322

109,889

58,241

49,03

64,957

70,88

78,53

91,164

67,573

59, 025

78,259

107,071

živočišné moučky

323

72,241

15,066

15,485

31,546

30,511

31,943

26,606

27,209

31, 101

39,880

37,901

rybí moučka

324

16,732

9,643

9,514

10,654

9,326

9,826

9,438

5,948

3, 500

2,616

2,443

sušené mléko

325

1,882

2,782

2,053

5,84

2,87

3,602

3,456

3,133

2, 568

2,653

2,950

ostatní

326

19,034

30,75

21,978

16,917

28,173

33,159

51,664

31,284

21, 856

33,110

63,777

úsušky pícnin

327

20,336

18,408

13,763

15,334

19,412

16,71

16,327

13,003

12, 859

12,101

12,841

minerální krmiva

328

86,613

100,645

94,591

105,634

101,697

104,28

92,179

91,665

73, 493

75,981

86,811

ostatní krmné suroviny

329

82,505

84,578

70,178

77,646

78,687

72,985

83,421

59,967

68, 661

58,524

44,827

celkem krmné směsi

330

3 220,08

2 840,44

2 890,77

2 893,57

3 070,38

2 884,03

2 673,58

2535,66

2 278, 73

2249,205

2 402,192

 

I. Výroba krmných směsí dle jednotlivých druhů zvířat

 

 

Relativní struktura krmných směsí

Index

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12/11

13/12

 prasata celkem

45,30%

42,60%

40,23%

41,98%

39,91%

36,70%

32,71%

33,92%

33,72%

32,20%

32,30%

97,47%

103,46%

 uváděné do oběhu pro cizí odběratele

38,80%

36,10%

33,21%

36,03%

33,09%

30,80%

26,46%

27,79%

30,31%

28,60%

28,85%

96,32%

104,03%

 určené pro vlastní spotřebu

6,40%

6,50%

7,01%

5,95%

6,83%

5,90%

6,25%

6,12%

3,41%

3,60%

3,45%

107,72%

98,94%

 drůbež celkem

31,90%

34,20%

30,36%

32,49%

33,81%

36,04%

36,57%

36,02%

37,59%

36,92%

36,34%

100,25%

101,49%

 uváděné do oběhu pro cizí odběratele

28,90%

30,00%

27,60%

28,91%

30,46%

32,17%

32,44%

32,63%

35,06%

35,24%

34,63%

102,63%

101,33%

 určené pro vlastní spotřebu

3,00%

4,20%

2,76%

3,58%

3,36%

3,87%

4,13%

3,39%

2,54%

1,67%

1,70%

67,38%

104,93%

 skot celkem

15,30%

16,50%

18,16%

18,39%

17,25%

17,99%

17,69%

17,01%

18,98%

18,80%

19,06%

101,07%

104,58%

 uváděné do oběhu pro cizí odběratele

12,90%

14,00%

15,31%

15,22%

14,55%

14,97%

14,62%

13,91%

15,75%

15,16%

15,45%

98,26%

105,06%

 určené pro vlastní spotřebu

2,40%

2,50%

2,86%

3,17%

2,69%

3,02%

3,07%

3,10%

3,23%

3,63%

3,62%

114,73%

102,58%

 ostatní zvířata

3,90%

3,00%

2,84%

3,01%

3,53%

3,21%

3,75%

3,23%

3,17%

3,33%

3,48%

107,17%

107,78%

 uváděné do oběhu pro cizí odběratele

3,30%

3,00%

2,82%

2,99%

3,50%

3,08%

3,74%

3,21%

3,15%

3,30%

3,46%

107,09%

108,04%

 určené pro vlastní spotřebu

0,60%

0,00%

0,02%

0,02%

0,02%

0,14%

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,02%

118,24%

73,56%

 celkem krmné směsi

96,30%

96,40%

91,59%

95,86%

94,50%

93,94%

90,72%

90,18%

93,47%

91,24%

91,18%

99,65%

103,05%

 

II. Výroba krmných směsí pro domácí zvířata

 

 

Relativní struktura krmných směsí

Index

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12/11

13/12

 psi a kočky

3,50%

3,40%

8,04%

4,00%

5,18%

5,86%

9,18%

9,66%

6,25%

8,51%

8,51%

138,84%

103,12%

 ptactvo

0,10%

0,10%

0,05%

0,04%

0,04%

0,05%

0,04%

0,05%

0,08%

0,08%

0,09%

109,70%

113,27%

 ostatní

0,10%

0,10%

0,32%

0,10%

0,28%

0,15%

0,06%

0,12%

0,20%

0,17%

0,23%

87,12%

134,59%

 celkem krmné směsi

3,70%

3,60%

8,41%

4,14%

5,50%

6,06%

9,28%

9,82%

6,53%

8,76%

8,82%

136,89%

103,84%

                             

 

 

 

IV.              Spotřeba premixů pro výrobu krmných směsí v tis. tun

 

Číslo řádku

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 celkem pro všechna zvířata

401

x

x

29,926

33,842

33,364

31,029

15,258

18,025

18,352

17,346

13,124

 

V.                Spotřeba nakoupených doplňkových krmiv určených pro výrobu krmných směsí v tis. tun

 

Číslo řádku

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

pro prasata

501

x

x

6,376

12,275

9,19

11,834

3,664

4,097

7,21

5,137

3,487

pro drůbež

502

x

x

0,647

4,669

2,738

1,287

1,037

0,499

4,654

1,115

1,123

pro skot

503

x

x

13,449

12,963

12,957

10,357

7,333

7,497

12,056

13,313

7,048

pro ostatní zvířata

504

x

x

0,224

1,242

1,227

0,575

0,925

0,542

0,655

0,899

1,195

celkem

505

x

x

20,696

31,149

26,112

24,053

12,959

12,635

24,575

20,464

12,853

 

 x   údaje nebyly do roku 2005, resp. 2006  součástí statistického zjišťování

 

 

 

 

*   statistický údaj je důvěrný

 
   

 

 Další články