cs en de

Zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství

 16.5.2014
 
Ministerstvo zemědělství rozhoduje o zařazení osoby a genetického zdroje zvířete do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“) v souladu s § 14 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plemenářský zákon“) a to na základě žádosti vlastníka genetického zdroje zvířat. Vzor žádosti o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu je uveden v příloze k vyhlášce č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat.
 
Hlavním benefitem účasti v Národním programu je pro účastníka možnost čerpat státní podporu. Bližší informace o podmínkách poskytnutí či čerpání dotace jsou uvedeny v Zásadách, kterými se na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, a jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Genetické zdroje → Dotace. Z účasti v Národním programu vyplývají nejen práva, ale také povinnosti, které jsou stanoveny v Národním programu a v § 14 odst. 9, 17 a 18 plemenářského zákona a účastník Národního programu je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je.
 
Postup pro podávání žádosti o zařazení do Národního programu
 
Vyplnit žádost o zařazení osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu    ̶ vzor žádosti je dostupný zde v příloze.
Vyplněnou žádost odeslat na adresu příslušného uznaného chovatelského sdružení, které provede administrativní kontrolu a poté žádost odešle Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi, tedy koordinátorovi Národního programu.
Národní koordinátor na základě doručené žádosti aktualizuje nebo přidělí žadateli nové účastnické číslo a následně žádost postoupí Ministerstvu zemědělství.
Příslušný odbor Ministerstva zemědělství vydá ve správním řízení Rozhodnutí o zařazení do Národního programu a odešle jej účastníkovi poštou či datovou schránkou. Toto Rozhodnutí platí dle § 14 odst. 3 plemenářského zákona 5 let ode dne nabytí právní moci. V případě zájmu může Ministerstvo zemědělství prodloužit platnost Rozhodnutí nejvýše však o 5 let, a to i opakovaně.
Pro možnost čerpání dotací na Genetické zdroje v daném roce musí být žádost o zařazení do Národního programu doručena na Ministerstvo zemědělství nejpozději do 31. 7. daného kalendářního roku. Pokud by byla žádost doručena po tomto datu, má účastník Národního programu možnost čerpat dotaci na genetické zdroje až v následujícím roce.
V případě jakéhokoliv dotazu je možnost se obrátit na příslušné chovatelské sdružení nebo na příslušný odbor MZe.


Zdroj: eagri.cz


Další články