cs en de

EP stanovil ambiciózní cíle pro ekologičtější a efektivnější využívání energie

  • EU by do roku 2030 měla zvýšit energetickou účinnost na 35%
  • Obnovitelné zdroje by měly tvořit 35% celkové spotřeby energie
  • Od roku 2021 by měl platit zákaz využívání palmového oleje při výrobě biopaliv
     
EP ve středu schválil svůj mandát na jednání s Radou (ministrů) EU o závazných cílech, které by měly do roku 2030 zvýšit energetickou účinnost a podíl obnovitelných zdrojů na 35%.
 
Poslanci podpořili návrh Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) požadující závazné cíle na úrovni EU pro zvýšení energetické účinnosti na 35%, minimálně 35% podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné energetické spotřebě a 12% podíl energie z obnovitelných zdrojů v sektoru dopravy. Termínem pro dosažení těchto cílů by měl být rok 2030.
 
 
Členské státy by si za účelem dosažení celkových cílů EU měly stanovit vlastní národní cíle, které budou monitorované na základě nařízení o správě energetické unie.
 
 
Poslanci schválili parlamentní mandát EP k směrnici o obnovitelných zdrojích energie poměrem hlasů: 492 (pro): 88 (proti): 107 (zdrželo se hlasování).
 
 
 
Energetická účinnost: 35% závazný cíl do roku 2030
 
 Mandát EP na jednání s ministry členských států o směrnici o energetické účinnosti, který poslanci schválili poměrem hlasů 485 (pro): 132 (proti): 58 (zdrželo se hlasování), požaduje stanovení závazného cíle energetické účinnosti alespoň na úrovni 35% pro celou Unii a indikativní cíle na úrovni členských států.
 
 Stanovený cíl EU by měl být posuzován na základě předpokládané energetické spotřeby v roce 2030 podle modelu PRIMES, který simuluje spotřebu energie a systém dodávek energie v EU.
 
 
Obnovitelná energie: 35% závazný cíl do roku 2030
 
 Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU by měl do roku 2030 dosáhnout 35%. Vyplývá to z jednacího mandátu EP směrnice o obnovitelných zdrojích energie, který poslanci schválili poměrem hlasů 492 (pro): 88 (proti): 107 (zdrželo se hlasování). Na úrovni členských států by měly být stanoveny národní cíle, od kterých se daná země bude moci odchýlit o maximálně 10%, i to pouze za určitých podmínek.
 
 
Doprava: Biopaliva a palmový olej
 
V roce 2030 musí každý členský stát zajistit, aby 12% energie spotřebované v dopravě pocházelo z obnovitelných zdrojů. Podíl biopaliv první generace (vyrobených z potravinářských a krmných plodin) by měl být omezen na úroveň roku 2017, s maximálně 7% v silniční a železniční dopravě. Poslanci EP také chtějí zakázat používání palmového oleje od roku 2021.
 
Podíl moderních biopaliv, obnovitelných motorových paliv nebiologického původu, fosilních paliv vyrobených z odpadu a elektřiny z obnovitelných zdrojů by měl dosáhnout v roce 2021 alespoň 1,5% a do roku 2030 by měl vzrůst na 10%.
 
 
Nabíjecí zařízení na čerpacích stanicích
 
Poslanci chtějí prosadit, aby do konce roku 2022 bylo 90% čerpacích stanic podél silnic transevropské sítě vybavených veřejně přístupnými vysokovýkonnými nabíjecími zařízeními pro elektrická vozidla.
 
 
Biomasa
 
 Parlament se zasadil o vytvoření systémů podpory pro obnovitelné zdroje z biomasy, které by v budoucnu měly zabránit jejímu neudržitelnému využívání pro výrobu energie, pokud existuje lepší způsob jejího využití. Při spalování biomasy se uvolňuje uhlík obsažený v dřevě. Na výrobu energie by proto mělo být preferováno spalování dřevěného odpadu a zbytků.
 
 
Spotřebiteli vytvořená energie a komunity obnovitelné energie
 
Parlament podpořil návrh výboru ITRE, aby spotřebitelé mohli spotřebovávat jimi produkovanou elektřinu ve svých prostorách či nainstalovat si zařízení pro skladování vlastní elektřiny, aniž by byla tato energie předmětem jakéhokoli poplatku nebo daně.
 
Jednací mandát EP také žádá členské státy, aby se zabývaly existujícími překážkami v oblasti využívání spotřebiteli vyprodukované energie a samospotřebu energie podporovaly. Samospotřebitelům, zejména domácnostem, by podle poslanců mělo být umožněno spojovat se do komunit vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, a to bez neodůvodněných podmínek či postupů.
 
 
 
Vyjádření zpravodajů
 
 Miroslav Poche (S&D, CZ), zpravodaj pro energetickou účinnost: „Energetická účinnost je klíčovou součástí strategie k vybudování energetické unie. Ambiciózní přístup v této oblasti přispěje k dosažení klimatických a energetických cílů a zároveň zvýší naši konkurenceschopnost. Je to taky jeden z nejlepších způsobů jak bojovat proti energetické chudobě v Evropě.“
 
 Jose Blanco Lopez (S&D, ES), zpravodaj pro podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů: „Evropská komise byla ve svém návrhu málo důrazná. Pokud chce Evropa naplnit závazky Pařížské dohody v boji proti změnám klimatu a chce být lídrem v energetické transformaci, musíme dělat víc. Parlament byl s to najít širokou shodu nad výrazně vyššími cíli do roku 2030. Také se nám podařilo posílit právo na spotřebu vlastní energie, posílit předvídatelnost a bezpečnost z hlediska investorů, navýšit ambice v dekarbonizaci odvětví dopravy a také v sektoru vytápění a chlazení. Nízkouhlíková energetika není brzdou hospodářského růstu. Naopak podporuje konkurenceschopnost, růst ekonomiky a zaměstnanosti.“
 
 Michele Rivasi (Zelení/ESA, FR), spoluzpravodajka pro správu energetické unie: „Evropský parlament přijal historický a konzistentní postoj, který je v souladu se závazky EU v oblasti klimatu. Je to poprvé, kdy se do unijní legislativy dostává cíl 35% pro obnovitelnou energii a 35% pro energetickou účinnost do roku 2030. Poprvé máme strategii pro metan a závazky v boji proti energetické chudobě. Tato politika pomůže vytvořit skutečnou energetickou nezávislost, vytvořit pracovní místa a zajistit investice. Návrh způsobu správy energetické unie navíc vytváří platformu pro dialog mezi občanskou společností, místními orgány a vládami. Tato transparentnost bude nezbytná tváří v tvář lobby energetických oligopolů. Jeden zájem musí převládat nad všemi ostatními: budoucnost planety a jejích obyvatel!“

 Claude Turmes (Zelení / ESA, LU), spoluzpravodaj pro správu energetické unie, uvedl: „Jsem hrdý na to, že po velmi slabé prosincové dohodě v Radě, Parlament dnes přispěl k obnovení důvěryhodnosti EU v oblasti klimatu. Vyšší ambice týkající se obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a dobrého systému správy, přispějí k dosažení hospodářství s nulovým emisemi CO2 do roku 2050 a k naplnění Pařížské dohody. Parlament zahájí jednání s Radou s jednotným stanoviskem.“
 
 
 
Národní plány a úloha Evropské komise
 
 Za účelem naplnění cílů energetické unie by měl každý členský stát k 1. lednu 2019, a poté po každých deseti letech, předložit Komisi integrovaný národní plán v oblasti energetiky a klimatu. První plán by měl pokrývat období 2021-2030. Každý další národní plán by měl být vypracován na desetileté období počínaje momentem vypršení platnosti původního plánu.
 
 Komise národní plány posoudí, může k nim také přijmout doporučení nebo nápravná opatření v případě, že dosažený pokrok nebo národní opatření budou nedostatečné.
 
 Jednací mandát EP k nařízení o správě energetické unie schválilo plénum poměrem hlasů 466 (pro): 139 (proti): 38 (zdrželo se hlasování).
 
 
Další postup
 
Vyjednávání mezi Parlamentem a členskými státy (Radou) mohou neprodleně začít, protože Rada se shodla na svém vyjednávacím mandátu k energetické účinnosti 26. června 2017 a 18. prosince k podpoře využívání obnovitelné energie a správě energetické unie.

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180112IPR91629/ep-stanovil-ambiciozni-cil-pro-ekologictejsi-a-efektivnejsi-vyuzivani-energie


Další články