cs en de

Glyfosát: Komise odpovídá na evropskou občanskou iniciativu a oznamuje zvýšení transparentnosti vědeckých hodnocení


12/12/2017
 • Víc než 6000 stran vědeckých posouzení neprokázaly, že glyfosát pokud používaný správně, by způsoboval rakovinu
 • Evropská komise prodloužila povolení používat glyfosát na dalších pět let
 • Členské státy EU včetně ČR daly prodloužení souhlas na jednání 27/11/2017
 • Je nyní na jednotlivých zemích EU, aby prověřily a povolily konkrétní glyfosátové výrobky na svém trhu
 • Na jaře 2018 představí Komise návrh právního předpisu, který vnese větší transparentnost do rozhodování o pesticidech
 • Návrhy jsou odpovědí Evropské komise na tzv. evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo přes milion Evropanů
 • Evropská komise se dlouhodobě snaží snížit dopad pesticidů a podporovat dostupnost nízkorizikových nebo nechemických látek - od roku 2009 jich bylo povoleno dvojnásobek

 
Ve sdělení, které bylo dnes přijato, Komise odpovídá na evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“ a zavazuje se předložit v roce 2018 návrh právního předpisu, který povede k dalšímu zvýšení transparentnosti a kvality studií používaných při vědeckém hodnocení látek.
 
V návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Evropská komise reaguje na obavy občanů EU a oznamuje opatření, která v budoucnosti zvýší transparentnost postupu pro povolení, omezení nebo zákaz používání pesticidů.
 
Dnešní sdělení stanoví další postup:
 
 • v reakci na občanskou iniciativu podrobně vysvětluje předpisy EU týkající se pesticidů,
 • oznamuje, že do jara 2018 bude vypracován legislativní návrh s cílem zvýšit transparentnost, kvalitu a nezávislost vědeckého posuzování látek, například veřejný přístup k nezpracovaným údajům,
 • a oznamuje další návrhy změn právních předpisů zaměřené na posílení správy provádění příslušných studií, které by mohly zahrnovat například zapojení veřejných orgánů do postupu rozhodování o tom, jaké studie musí být pro specifický případ provedeny.
   
Kromě toho a po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu, při němž byl učiněn závěr, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, a souhlasu zástupců členských států při hlasování dne 27. listopadu 2017[1] dnes Komise obnovila schválení glyfosátu na dalších pět let. Komise pro povolení, pokud jsou všechna kritéria schválení splněna, obvykle navrhuje období patnácti let, nicméně glyfosát není obvyklý případ. Tato otázka byla několikrát projednána Komisí, když Komise v uplynulých měsících pracovala na rozhodnutí, které shromáždí co nejširší podporu ze strany členských států a zároveň zajistí vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v souladu s právními předpisy EU. Konečný návrh Komise na obnovení na pět let přihlíží také k nejnovějším nezávazným usnesením Evropského parlamentu.

členské státy a pesticidy ©EU
 
První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Je skvělé, že více než milion občanů EU investovalo svůj čas, aby se přímo zapojili do této důležité záležitosti. Komise jim naslouchá a bude nyní jednat. Potřebujeme větší transparentnost ohledně toho, jak jsou rozhodnutí v této oblasti přijímána. Na jaře příštího roku Komise rovněž předloží návrhy týkající se pitné vody, které jsme slíbili v reakci na další úspěšnou iniciativu. Stručně řečeno, jsem rozhodným zastáncem práva občanů angažovat se tímto způsobem a vyzývám Parlament a Radu, aby naše návrhy rychle projednaly, a napomohly tak k úspěchu evropských občanských iniciativ v budoucnu.“
 
Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis uvedl: „Od začátku svého mandátu jsem velkým zastáncem větší transparentnosti v rozhodování, jakož v přístupu k vědeckým studiím, z nichž se vychází při schvalování účinných látek. Návrh, který bude tyto otázky řešit, předložím na jaře 2018. Je však rovněž důležité, aby členské státy přijaly zodpovědnost, pokud jde o povolování pesticidů na jejich vlastních trzích. Musí rovněž zajistit, aby se pesticidy používaly udržitelným způsobem a plně v souladu s požadavky uvedenými na etiketě. Našimi cíli jsou transparentnost, nezávislost a udržitelné používání pesticidů. Ty by měly být hnacím motorem naší práce a na ně se také hodlám zaměřit“.
 
Odpověď Komise na tři požadavky evropské občanské iniciativy:
 
1. „Zakázat herbicidy na bázi glyfosátu, neboť u lidí, jsou-li jim vystaveni, vyvolávají rakovinu a způsobují degradaci ekosystémů“:
 
Členské státy odpovídají za schvalování, používání a/nebo zákazy přípravků na bázi glyfosátu na svém území. V EU se schvalují pouze látky, pro které existují objektivní důkazy bezpečného používání. Po důkladném posouzení všech dostupných údajů o glyfosátu, při němž byl učiněn závěr, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a rakovinou u lidí, a souhlasu zástupců členských států při hlasování dne 27. listopadu 2017 dnes Komise obnovila schválení glyfosátu na dalších pět let.Předseda Juncker zařadil tuto otázku při několika příležitostech na pořad jednání ve sboru komisařů, aby byla zajištěna plná politická odpovědnost Komise. Na základě těchto politických jednání a s přihlédnutím k postoji Evropského parlamentu se Komise rozhodla zkrátit navrhované obnovení z obvyklých patnácti na pět let, což také zajistilo co nejširší podporu ze strany členských států.
 
2. „Zajistit, aby vědecké zhodnocení pesticidů pro schválení regulačním orgánem EU vycházelo pouze z publikovaných studií, jež zadávají příslušné veřejné orgány, nikoli výrobci pesticidů“:
 
Komise plně souhlasí s tím, že transparentnost ve vědeckém posuzování a rozhodování je podstatná pro zajištění důvěry v regulační systém v oblasti bezpečnosti potravin. Zásadní význam má zachování a zdokonalení silného, transparentního a nezávislého vědeckého hodnocení. Do jara 2018 Komise předloží legislativní návrh zahrnující tyto a jiné relevantní aspekty, jako je řízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Komise navrhne změnu stávajících pravidel, aby bylo zajištěno, že budou vědecké studie veřejně dostupné. Občané musí mít možnost porozumět tomu, jak se tato dalekosáhlá rozhodnutí o povolení nebo zákazu některých látek přijímají. Politická odpovědnost a transparentnost jsou dvě strany téže mince.
 
3. „Stanovit povinné cíle pro snižování využívání pesticidů platné v celé EU s cílem dosáhnout budoucnosti bez pesticidů“:
 
Politika EU je již zaměřena na snížení závislosti na pesticidech a dosažení budoucnosti bez pesticidů, jak požaduje evropská občanská iniciativa. Komise bude usilovat o zajištění toho, aby členské státy dodržovaly své povinnosti podle směrnice o udržitelném používáníVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN••• a aby snížily závislost na pesticidech. Členské státy byly také vyzvány, aby ve svých národních akčních plánechVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN••• stanovily přesnější a měřitelnější cíle. Kromě toho za účelem sledování trendů v oblasti snižování rizik při používání pesticidů na úrovni EU Komise vypracuje harmonizované ukazatele rizik, které doplní stávající vnitrostátní ukazatele rizik. Ty Komisi umožní stanovit účinnost opatření při posuzování budoucích možností politiky. Komise přehodnotí situaci na základě výsledných údajů a posoudí potřebu závazných cílů pro pesticidy platných v celé EU.
 
Pesticidy ©EU
 
Další postup:
 
– ve věci přípravy legislativního návrhu: V lednu 2018 bude zveřejněna zpráva o kontrole účelnosti obecného potravinového právaVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN•••, která zmapuje platné právní předpisy. V rámci získávání podnětů bude při přípravě návrhu, který má být předložen do jara 2018, zahájena veřejná konzultace,
 
– pokud jde o udržitelnější používání pesticidů, Komise bude spolupracovat s členskými státy na následných opatřeních vycházejících ze zprávy, která byla zveřejněna v říjnu.
 
Souvislosti:
 
Postup obnovení schválení aktivní látky glyfosátVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN••• vyvolal značný zájem a širší debatu o povolování a používání pesticidů v EU. Dne 27. listopadu 2017 členské státy hlasovaly ve prospěch návrhu Komise na pětileté obnovení schválení.
 
Na žádost předsedy Junckera byla tato otázka několikrát projednána ve sboru členů Komise. Komise pracovala na rozhodnutí, které shromáždí co nejširší podporu ze strany členských států a zároveň zajistí vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v souladu s právními předpisy EU. Rozhodnutí navazuje na komplexní a transparentní vědecký proces, v jehož rámci bylo zveřejněno více než 6 000 stran vědeckého posouzení.
 
Komise pro povolení, pokud jsou všechna kritéria schválení splněna, obvykle navrhuje období patnácti let, nicméně glyfosát není obvyklý případ. Při stanovování vhodného období pro prodloužení byly vzaty v úvahu jiné legitimní faktory, například skutečnost, že dodatečné informace o látce jsou zveřejňovány velmi často. Konečný návrh Komise na obnovení na pět let přihlíží k nejnovějším nezávazným usnesením Evropského parlamentu. Rozhodnutí, které bylo dnes formálně přijato, také důkladně zohledňuje evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“.
 
Již na počátku svého mandátu předseda Juncker prohlásil, že rozhodování na základě zdržení se hlasování není řešením, a navrhl změnit takzvaná pravidla projednávání ve výboru, aby se zvýšila transparentnost ohledně toho, jaký postoj zaujímají členské státy, a zajistila větší politická odpovědnost v rozhodovacím procesu pro naše občany.
 
 
Zdroj: ec.europa.eu


Další články