cs en de

Komise schválila návrhy aktů na zlepšení zdraví zvířat a lidí

 Komise schválila návrhy aktů o veterinárních léčivých přípravcích a medikovaných krmivech, jejichž cílem je zlepšit zdraví a životní podmínky zvířat, podpořit inovace a bojovat proti rezistenci vůči antimikrobiálním látkám v EU.
 
Návrh nařízení o veterinárních léčivých přípravcích usiluje především o to, aby bylo k léčbě a prevenci nákaz u zvířat v EU k dispozici více léčivých přípravků.
 
Návrh nařízení na aktualizaci právního předpisu o medikovaných krmivech se nyní týká také krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Tímto způsobem má být zaručena přiměřená úroveň kvality a bezpečnosti těchto produktů v EU a zároveň vytvořeny předpoklady pro lepší léčení nemocných zvířat.
 
Navrhovaná pravidla budou přínosná pro zvířata, včetně vodních druhů, jejich chovatele, majitele zvířat v zájmovém chovu, veterináře i farmaceutický a krmivářský průmysl v EU.
 
Tonio Borg, evropský komisař pro zdraví, uvedl: „Oba tyto návrhy se zaměřují na zdraví a dobré životní podmínky zvířat. Představují však také významný krok vpřed v oblasti veřejného zdraví, neboť jimi zaváděná opatření přispívají k boji proti rostoucí hrozbě rezistence vůči antimikrobiálním látkám, a tak zachovávají účinnost antibiotik jak pro člověka, tak pro zvířata.“
 
Návrh nařízení o veterinárních léčivých přípravcích
Komise svým návrhem usiluje o to, aby přizpůsobila právní předpis o veterinárních léčivých přípravcích potřebám veterinárního odvětví a zároveň nadále zajišťovala vysokou úroveň zdraví lidí a zvířat a bezpečnost prostředí.
 
Navrhované nařízení vychází ze stávajících pravidel EU pro veterinární léčivé přípravky, která zajišťují, že na trh mohou být uváděny pouze léčivé přípravky, jimž byla udělena registrace. Pravidla jsou však zjednodušena, aby se v EU zajistil vývoj vhodných léčivých přípravků pro zvířata. Toto omezení administrativní zátěže se bude týkat jak postupu registrace, tak monitorování vedlejších účinků (farmakovigilance).
 
Navrhovaná pravidla jsou aktuální zejména pro méně běžné druhy, jako jsou včely, kozy, krůty, koně apod., pro něž v současné době není dostatek vhodných léčivých přípravků.
 
Pro boj proti rezistenci vůči antimikrobiálním látkám a pro zachování účinnosti antibiotik pro člověka a zvířata návrh zavádí možnost zakázat pro účely chovu zvířat registraci a používání určitých antimikrobiálních látek, které jsou vyhrazeny pro léčbu infekcí u lidí.
 
Návrh nařízení o medikovaných krmivech
Navrhované nařízení zruší a nahradí zastaralou směrnici (90/167/EHS) o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. Medikovaná krmiva jsou po předpisech veterinárního lékaře důležitým způsobem podávání veterinárních léčivých přípravků zvířatům. Cílem nařízení je sjednotit výrobní normy a uvádění medikovaných krmiv na trh v EU na přiměřenou úroveň bezpečnosti a zohlednit technický a vědecký pokrok v této oblasti.
 
Navrhovaný předpis zajistí, že medikovaná krmiva budou moci vyrábět výlučně schválení výrobci ze zvláště povolených veterinárních léčivých přípravků. Problém rezistence vůči antimikrobiálním látkám se bude řešit opatřeními, jako je zákaz preventivního používání medikovaných krmiv nebo jejich používání jako stimulátoru růstu. Kromě toho budou pro celou EU stanoveny limity reziduí pro veterinární léčivé přípravky v běžných krmivech, aby se zabránilo vývoji antimikrobiální rezistence.
 
Návrh se výslovně vztahuje také na medikovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Tak bude možné tato zvířata, zejména chronicky nemocná, snadněji léčit inovativním medikovaným krmivem.
 
 
Zdroj: europa.eu


Další články