cs en de

Komise vydala pokyny, které členským státům pomohou v boji s nekalými obchodními praktikami

26.9.2017

Komise zveřejnila soubor pokynů k uplatňování právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele v případech dvojí kvality výrobků, které ve svém letošním projevu o stavu Unie oznámil předseda Juncker.

Pokyny pomohou vnitrostátním orgánům rozhodnout, zda společnost, která v různých zemích prodává výrobky dvojí kvality, porušuje právní předpisy EU.
 
Předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie prohlásil: „Není pro mě přijatelné, aby občanům v některých částech Evropy byly pod stejnou značkou a ve stejném balení prodávány potraviny nižší kvality než občanům v jiných zemích. Musíme nyní národním orgánům poskytnout více pravomocí, které jim umožní veškeré nezákonné praktiky vymýtit, ať už se vyskytnou kdekoli.“
 
Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová dodala: „Jsou-li dva různé výrobky nabízeny spotřebitelům pod stejnou značkou a ve stejném obalu, jedná se o klamavé a nekalé jednání. Tato záležitost je jasným příkladem toho, že přeshraniční problémy lze řešit pouze spoluprací na úrovni EU. Členské státy se s ní samy dlouho nedokázaly vypořádat. Jsem odhodlána tuto praktiku, kterou právo Unie zakazuje, odstranit a zajistit, aby se všem spotřebitelům dostalo stejného zacházení.“
 
V pokynech jsou vyjmenovány a vysvětleny příslušné požadavky právních předpisů EU v oblasti potravin a ochrany spotřebitele, které musí orgány uplatňovat při posuzování případného problému s dvojí kvalitou potravin:
 
  • nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které požaduje, aby spotřebitelé o určitém potravinářském výrobku dostali dostatečné a pravdivé informace. Například, že na etiketě musí být uvedeny všechny složky, které potravina obsahuje;
  • směrnice o nekalých obchodních praktikách, která zakazuje nekalé obchodní praktiky, jako je uvádění totožných značkových výrobků na trh způsobem, který může spotřebitele uvádět v omyl.

Na základě těchto právních předpisů stanoví pokyny postup, prostřednictvím kterého vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele a orgány odpovědné za kontrolu potravin zjistí, zda výrobci porušují uvedené právní předpisy. V případě, že má porušení právních předpisů přeshraniční rozměr, mohou jej orgány na ochranu spotřebitele řešit na evropské úrovni v rámci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů.
 
Za zajištění souladu s právními předpisy EU ze strany společností odpovídají vnitrostátní orgány na ochranu spotřebitele a orgány odpovědné za kontrolu potravin. Evropská komise je nicméně odhodlána pomoci jim prostřednictvím těchto pokynů a různých pracovních strategií.
 
Kromě těchto pokynů pracuje Komise na metodice, která povede ke zdokonalení srovnávacích potravinářských testů, aby členské státy mohly o této otázce jednat na základě spolehlivých a sdílených vědeckých poznatků, které budou platit pro všechny bez rozdílu. Na vypracování této metodiky poskytla Komise Společnému výzkumnému středisku (JRC) 1 milion EUR.
 
Komise financuje i další činnost zaměřenou na shromažďování důkazů a prosazování pravidel – na financování studií nebo na donucovací opatření poskytla členským státům 1 milion EUR.
 
Komise zahájila dialog s výrobci a jejich sdruženími, kteří se zavázali vypracovat během letošního podzimu kodex chování.
 
Dne 13. října se Komise zúčastní spotřebitelského summitu, jednání ministrů na vysoké úrovni na téma dvojí kvality, které v Bratislavě pořádá slovenská a česká vláda. Rovněž bude Komise v září a listopadu pořádat pracovní semináře se zástupci orgánů na ochranu spotřebitele a orgánů pro bezpečnost potravin.
 
Zdroj: ec.europa.eu


Další články