cs en de

Kontroly zemědělských výdajů nejsou spolehlivé, tvrdí auditoři EU

 Lucemburk, 17.3.2014


Vykázané výsledky kontrol prováděných členskými státy u zemědělských výdajů EU nejsou spolehlivé, tvrdí auditoři EU

Evropský účetní dvůr (EÚD) ve zprávě, kterou dnes zveřejnil, uvádí, že výsledky kontrol zemědělských výdajů, které provádějí členské státy a které se vykazují Komisi, nejsou spolehlivé. Komise na základě těchto informací odhaduje míru zbytkových chyb, kterou pak předkládá Evropskému parlamentu a Radě v kontextu udělování absolutoria.

Členské státy mají nezastupitelnou úlohu při zajišťování toho, aby zemědělské dotace EU byly příjemcům vypláceny v souladu s právními předpisy Unie,“ uvedla Rasa Budbergytė, členka EÚD odpovědná za tuto zprávu„Musí proto Komisi předkládat spolehlivé informace o výsledcích svých kontrol, aby Komise mohla lépe odhadnout dopad nesprávností v platbách.“

Evropská komise sdílí odpovědnost za provádění společné zemědělské politiky (SZP) s členskými státy. Podporu pro zemědělce v rámci EU spravují a vyplácejí národní nebo regionální platební agentury, které předkládají výsledky své činnosti Komisi. Nezávislé certifikační orgány určené členskými státy pro Komisi osvědčují spolehlivost roční účetní závěrky platebních agentur a kvalitu kontrolních systémů, jež tyto agentury zavedly.

Platební agentury provádějí kontroly žádostí zemědělců o podporu s cílem ověřit jejich způsobilost. Dále u vzorku žadatelů uskutečňují kontroly na místě. Chyby zjištěné při těchto kontrolách vedou ke snížení výše podpory, kterou lze žadateli vyplatit. Členské státy ročně předkládají výsledky těchto kontrol Komisi prostřednictvím statistických zpráv. Tyto zprávy jsou pro Komisi základním východiskem při odhadu míry zbytkových chyb, která představuje finanční dopad (vyjádřený jako procento částky plateb) nesprávností obsažených v platbách uskutečněných po provedení všech kontrol.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že statistické zprávy členských států nejsou spolehlivé jednak kvůli chybám při jejich sestavování a jednak kvůli tomu, že systémy pro správní kontroly a kontroly na místě jsou při odhalování nesprávných výdajů jen částečně účinné. Práce certifikačních orgánů navíc neposkytuje dostatečnou jistotu o přiměřenosti kontrol na místě a spolehlivosti statistických zpráv. Auditoři EU nepovažují úpravy měr chyb, které Komise provedla na základě statistických zpráv, za statisticky platné.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

V této zvláštní zprávě (č. 18/2013) s názvem „Spolehlivost výsledků kontrol, které provádějí členské státy u zemědělských výdajů“ se posuzovala spolehlivost statistických zpráv členských států, které obsahují výsledky jejich správních kontrol a kontrol na místě, a také statistická platnost míry zbytkových chyb na základě těchto zpráv.

Tento audit a předcházející audity Účetního dvora i vlastní audity Komise ukazují, že zavedené systémy pro správní kontroly a kontroly na místě jsou jen částečně účinné, což výrazně snižuje spolehlivost informací, které členské státy poskytují Komisi.

Komise vydala pokyny pro sestavení statistických zpráv. Při auditu se však ukázalo, že ne vždy jsou tyto pokyny správně uplatňovány. Většina platebních agentur se o správnosti zpráv před jejich zasláním Komisi neujišťuje.

Účetní dvůr také dospěl k závěru, že práce certifikačních orgánů v současnosti neposkytuje dostatečnou jistotu, pokud jde o přiměřenost kontrol na místě a spolehlivost statistických zpráv. Omezený přezkum statistik členských států ze strany Komise také nemůže zajistit jejich spolehlivost.

Vzhledem k nedostatkům uvedeným v této zprávě neposkytují informace, které má Komise k dispozici, spolehlivý základ pro odhad míry zbytkových chyb. Úpravy měr chyb, které Komise provádí na základě statistických zpráv, navíc nejsou statisticky platné, a v důsledku toho pak není platná ani výsledná míra zbytkových chyb.

Na základě svých zjištění Účetní dvůr doporučuje, aby:

  • platební agentury prováděly správní kontroly a kontroly na místě přísněji, a dále doporučuje zlepšit kvalitu databází systému evidence půdy (LPIS);

  • Komise vyjasnila pokyny týkající se zavedení kontrolních systémů a vypracování statistických zpráva aby plnění bylo monitorováno přísněji;

  • pokyny vydané Komisí pro certifikační orgány byly upraveny tak, aby se zvětšila velikost vzorků testovaných při kontrolách na místě, dále aby se vyžadovalo opakované provádění kontrol a aby bylo podrobněji ověřováno vypracování statistických zpráv;

  • Komise přezkoumala současný systém předkládání zpráv platebními agenturami s cílem zajistit, aby ve vhodnou dobu dostávala úplné a relevantní informace, které může použít při udělování absolutoria. Kromě toho by Komise v souvislosti se statistickými zprávami členských států měla zvýšit účinnost svých dokumentárních kontrol a kontrol na místě;

  • Komise podnikla nezbytná opatření, aby dospěla ke statisticky platnému odhadu nesprávností v platbách, na základě práce platebních agentur a rozšířené role certifikačních orgánů za předpokladu, že práce těchto orgánů se dostatečně zlepší.


    Tisková zpráva Evropského účetního dvoru [online]. Vystaveno 19.3.2014 [cit. 2014-03-24]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-14-8_cs.htm.    Zdroj: www.tydenvevrope.czDalší články