cs en de

Podle návrhu Komise zvýší ekologická produkce svůj objem i kvalitu

 25. března 2014

Evropská komise zveřejnila návrh nového nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh se snaží řešením nedostatků stávajícího systému reagovat na obavy spotřebitelů i výrobců. Jelikož se trh s ekologickými produkty v EU za posledních 10 let zčtyřnásobil, je potřeba aktualizovat a upravit pravidla tak, aby se toto odvětví mohlo dále rozvíjet a obstát i v nových podmínkách.

Dacian Cioloș, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, k tomu dnes řekl: „Budoucnost ekologického zemědělství v EU záleží na kvalitě a integritě produktů, které se pod evropským logem pro ekologickou produkci prodávají. Komise se snaží, aby se ekologické zemědělství v EU rozvíjelo a zkvalitňovalo. Proto chce upevnit důvěru spotřebitelů v ekologickou produkci a odstranit překážky, které rozvoji ekologického zemědělství brání. Předkládané návrhy jsou výhodné jak pro spotřebitele, tak pro zemědělce. Pro spotřebitele jsou zárukou kvality biopotravin vyráběných a prodávaným v EU; pro zemědělce, producenty a maloobchodníky znamenají možnost působit na větším trhu, a to jak v EU, tak mimo ni.“

Návrh se zaměřuje na tři hlavní cíle: udržet důvěru spotřebitelů, udržet důvěru producentů a usnadnit zemědělcům přechod na ekologické hospodářství. Ekologické zemědělství by se mělo držet svých zásad a cílů a uspokojovat tak očekávání veřejnosti ohledně životního prostředí a kvality. Komise zejména navrhuje:

posílit a harmonizovat pravidla pro produkty vyráběné v EU i dovážené ze zahraničí odstraněním řady stávající výjimek v oblasti produkce a kontrol

zlepšit kontrolní činnost tím, že bude založena na posuzování rizik

zavedením systémů skupinové certifikace umožnit i drobným zemědělcům, aby se mohli připojit k systému ekologické produkce

lépe řešit mezinárodní aspekty obchodu s ekologickými produkty přijetím nových ustanovení o vývozu

zjednodušit legislativu, a snížit tak zemědělcům administrativní náklady a zvýšit transparentnost.

Komise rovněž schválila akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii, kterým chce pomoci zemědělcům, producentům a maloobchodníkům přizpůsobit se navrhovaným změnám politiky a obstát v budoucích podmínkách. Podle plánu by měly být zemědělci lépe informováni o politických iniciativách v oblasti rozvoje venkova a zemědělství, které ekologické hospodaření podporují. Měla by být zesílena vazba mezi výzkumnými a inovačními projekty EU a ekologickou produkcí a měla by se podporovat spotřeba biopotravin, např. ve školách.

Souvislosti

Návrh, který bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě, vychází ze zjištění rozsáhlé konzultace, která byla zahájena v roce 2012 a která zahrnovala řadu slyšení s evropskými i mezinárodními odborníky na ekologickou produkci. V roce 2013 pak byla pořádána veřejná konzultace, která se ze strany veřejnosti setkala s mimořádným ohlasem (více než 45 000 odpovědí spíše od spotřebitelů než od producentů). Konzultace upozornila na obavy veřejnosti ohledně otázek týkajících se kvality a životního prostředí a jasně ukázala požadavek na zpřísnění a větší jednotnost pravidel pro ekologickou produkci v celé EU.

Ekologické zemědělství v sobě spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů a přísné výrobní normy opírající se o přírodní látky a postupy. Jedná se o specifický trh uspokojující specifickou spotřebitelskou poptávku, který poskytuje veřejné statky z hlediska ochrany životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a rozvoje venkova.
 

Další informace

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-215_en.htmMEMO/14/215

Internetové stránky o ekologickém zemědělství (viz oddíly: POLITIKA EU / Rozvoj politiky a aktuality)

Infografika „Ekologické zemědělství v EU: (R)evoluce

Zpráva „Ekologické zemědělství Evropské unie ve faktech a číslechZdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_cs.htm
 
 Další články