cs en de

První tři programy rozvoje venkova mají zelenou

 Brusel, 12 prosinec 2014
 
Evropská komise dnes schválila první tři ze 118 programů rozvoje venkova, které mají do roku 2020 zlepšit konkurenceschopnost evropského zemědělství a péči o přírodní prostředí a klima a zároveň upevnit ekonomickou a sociální strukturu venkova. Na 118 víceletých projektů, které se budou realizovat jak na národní, tak regionální úrovni, dá Unie během let 2014–2020 prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova celkem 95,6 miliardy eur. Další prostředky poplynou z národních, regionálních i soukromých zdrojů.Kromě dnes zvolených programů – národních plánů Dánska, Polska a Rakouska – schválí Komise do konce roku ještě dalších šest programů[1] v celkové hodnotě přes 20 miliard eur.
 
Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan prohlásil:
 
  • „Venkovské oblasti – se svými zemědělskými i mnoha jinými typy podniků – nám dávají práci i příležitost k odpočinku a rekreaci a nabízejí nám přírodní krásy i příjemná místa, kde žít a pracovat. Aby však mohly plně rozvinout svůj potenciál, potřebují pomoc. Tu může přinést právě nová generace programů rozvoje venkova. Dnes jsme schválili první tři a příští týden bude následovat dalších šest programů, které dohromady představují zhruba 22 % výdajů rozpočtu EU na rozvoj venkova. Podle našich odhadů bude do Velikonoc vyplacena téměř třetina připravených prostředků.

  • Jednou z velkých předností naší koncepce rozvoje venkova je, že jsme stanovili šest hlavních priorit, avšak je na každém členském státě nebo regionu, aby si sestavil takový program, jaký je pro něj v dané situaci nejlepší. Dokladem toho je, jak jsme dnes viděli, například právě program Polska, díky kterému má vzniknout přes 22 000 pracovních míst a takřka 1 800 seskupení producentů. Zhruba 200 000 zemědělských podniků dostane podporu na investice.
  • V Dánsku kladou velký důraz na podporu inovací s cílem vytvořit bezmála 1 000 „zelených pracovních míst“, chystají se zdvojnásobit plochu, na níž se věnují ekologickému zemědělství, a investují do zemědělských technik šetrných k životnímu prostředí.

  • Rakousko pak mezi své hlavní priority zařadilo klimatické a environmentální problémy a za cíl si stanovilo obhospodařovat více než 80 % zemědělské půdy tak, aby byla chráněna a podporována biodiverzita. Dále má program nabídnout možnosti vzdělávání pro více než 600 000 zemědělců a přibližně polovina obyvatel venkova by měla mít k dispozici lepší služby, například vysokorychlostní širokopásmové připojení.

  • Ve svém rodném Irsku jsem se přesvědčil, že moderní a dynamické zemědělství může být hnacím motorem ekonomického růstu a zaměstnanosti, zvláště ve venkovských oblastech. Programy rozvoje venkova spolufinancované z fondů EU jsou pro členské státy i jednotlivé regiony klíčem ke skutečnému využití jejich potenciálu.“


Souvislosti
Rozvoj venkova tvoří tzv. druhý pilíř společné zemědělské politiky, který umožňuje členským státům čerpat ze zdrojů EU prostředky na národní či regionální víceleté spolufinancované programy. Celkem by se mělo v 28 členských státech realizovat 118 programů.
number of RDPs by country
 
Novénařízení o rozvoji venkova v období 2014–2020 vymezilo šest ekonomických, environmentálních a sociálních priorit a v jednotlivých programech jsou jasně stanoveny cíle, kterých je třeba dosáhnout. Kromě toho byla pro lepší koordinaci opatření a maximální využití synergií s dalšími evropskými strukturálními a investičními fondy (ESI fondy) s každým členským státem sjednána dohoda o partnerství zahrnující rámcovou strategii daného státu týkající se investic financovaných ze strukturálních a investičních fondů EU.
 
number of RDPs by country

[1] Do konce roku 2014 mají být schváleny programy těchto zemí: Finska (kontinentální území); Portugalska (kontinentální území); Německa (celkem čtyři programy – národní rámcový program, německá venkovská síť a dále regionální programy pro Sasko a pro Sasko-Anhaltsko).
IP/14/2606
 
Kontaktní osoby
 
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Pro veřejnost:
služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail
 
 
Zdroj: europa.eu


Další články