cs en de

Společná zemědělská politika by měla více zohledňovat problematiku vody, říkají auditoři EU

 Lucemburk 13. května 2014

Ve zveřejněné zprávě Evropského účetního dvora (EÚD) se uvádí, že EU byla při začleňování cílů vodní politiky do společné zemědělské politiky (SZP) pouze částečně úspěšná. Audit upozornil na nedostatky dvou nástrojů, které se v současné době používají pro začleňování cílů vodní politiky EU do SZP (podmíněnost a rozvoj venkova) a upozornil na zpoždění a nedostatky v provádění rámcové směrnice o vodě.

„V Evropě je sektor zemědělství přirozeně významným uživatelem vody – připadá na něj třetina spotřeby vody – a ovlivňuje vodní zdroje, například znečišťováním vody živinami,“ uvedl pan Kevin Cardiff, člen Evropského účetního dvora zodpovědný za tuto zprávu. „I když bylo dosaženo pokroku, Komise i členské státy musí lépe integrovat faktory vodní politiky do společné zemědělské politiky s cílem zajistit dlouhodobě udržitelné užívání vodních zdrojů.“

Společná zemědělská politika se na rozpočtu EU podílí téměř 40 % (přes 50 miliard EUR na rok 2014) a jejím prostřednictvím se EU snaží ovlivňovat zemědělské postupy, které mají dopad na vodu.

Auditoři EU zkoumali, zda se cíle vodní politiky EU řádně a účinně promítají do společné zemědělské politiky, a to jak na úrovni strategie, tak na úrovni realizace. Součástí této práce byla analýza fungování dvou nástrojů, které se v současné době používají pro začlenění cílů vodní politiky EU do SZP: podmíněnost, mechanismus, který vytváří vazbu mezi konkrétními požadavky z oblasti životního prostředí a platbami v rámci SZP, a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, jenž stanoví finanční stimuly pro akce nad povinný rámec daný právními předpisy.

Auditoři EU zjistili, že financování podmíněnosti a rozvoje venkova má zatím na podporu cílů politiky spočívajících ve zlepšování kvality a kvantity vody, pozitivní dopad, ale že možnosti těchto nástrojů jsou v porovnání s politickými ambicemi SZP a ještě ambicióznějšími cíli stanovenými v nařízeních SZP na období 2014–2020 omezené.

Auditoři EU také dospěli k závěru, že na úrovni EU ani ve členských státech není o vlivech zemědělských činností na vodu a o jejich vývoji k dispozici dostatek informací.

„Členské státy musí pro sladění svých programů rozvoje venkova s kroky na ochranu vodní zdrojů dělat více. Dále je nutno zabývat se zpožděními při provádění rámcové směrnice o vodě,“ uvedl pan Cardiff. „I když zpětná vazba z Komise je pozitivní, zbývá ještě mnoho, co je třeba udělat.“


Zdroj: europa.eu


Další články