cs en de

Unijní pomoc zemím postižených katastrofami: rychleji a s méně byrokracie

 Unijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU (FSEU), které Parlament schválil ve středu, poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla, která již byla neformálně dohodnuta s ministry členských států, zahrnují prodloužení lhůty pro podání žádosti o podporu po přírodní katastrofě z 10 na 12 týdnů, vyplacení 10 % podpory předem a zjednodušení kritérií pro schválení podpory pro menší, “regionální” katastrofy.

"Fond solidarity EU je jedním z nejviditelnějších a nejúčinnějších příkladů unijní solidarity. Tato reforma z něj udělá ještě účinnější nástroj. Jasně, pomocí jediného kritéria, definuje, kdy může region získat příspěvek z fondu. Nové zálohové platby jsou také důležitým úspěchem parlamentních vyjednavačů, protože v případě katastrof je rychlá pomoc životně důležitá. Po náročných jednáních se nám tento problém podařilo odblokovat," uvedla zpravodajka Rosa Estaràs Ferragut (ELS, ES).

Poslanci přes výhrady Rady ministrů uhájili ustanovení, na jehož základě bude fond moci vyplácet zálohy ve výši 10 % předpokládané výše finančního příspěvku (záloha bude zastropována ve výši 30 milionů EUR).

Jednoznačnější a jednodušší pravidla pro regionální katastrofy

FSEU běžně pomáhá v případě významných přírodních katastrof, které způsobují škody přesahující 3 miliardy EUR v cenách roku 2011 či 0,6 % hrubého národního důchodu postižené země. Podpora je však možná také v případě menších, "regionálních" katastrof. Nová pravidla pro tuto kategorii stanoví jediné kritérium pro čerpání pomoci - škody budou muset přesáhnout 1,5 % hrubého domácího produktu daného regionu. Evropská komise tak bude moci snadněji posoudit žádosti o podporu a urychlit její vyplácení.

Díky poslancům se na nejvzdálenější regiony EU bude vztahovat nižší prahová hodnota ve výši 1 % HDP. Fond bude také nově možno využít pro katastrofy, které se vyvíjejí po delší dobu, než se projeví jejich katastrofické důsledky, například sucha.

Prodloužené lhůty, rychlejší postupy

Poslanci vyjednali dva týdny navíc (12 místo původně navrhovaných 10ti) pro podání žádosti o finanční příspěvek z fondu. Zajistili také, aby členské státy mohly pomoc využít po delší dobu: 18 měsíců místo navrhovaného jednoho roku.

Časové lhůty pro administrativní postupy byly zkráceny - Komise tak bude mít nyní 6 týdnů po obdržení žádosti na posouzení, zda jsou splněny podmínky pro uvolnění prostředků z fondu, a určení výše případného finančního příspěvku.

Poslanci nařízení podpořili poměrem hlasů 525 (pro): 12 (proti): 41 (zdrželo se hlasování).

Souvislosti

Fond solidarity EU, s maximálním ročním rozpočtem 500 milionů EUR pro období 2014 - 2020, byl založen v roce 2002 v návaznosti na rozsáhlé povodně ve střední Evropě v létě stejného roku. Od té doby byl fond využit při 56 katastrofách, ke kterým patřily záplavy, bouře, lesní požáry, zemětřesení a sucha. Doposud fond podpořil 23 zemí celkovou částkou téměř 3,6 miliard EUR.

Delší dobu však bylo zřejmé, že fond by měl projít reformou, která by jej učinila efektivnějším, rychlejším a viditelnějším. V roce 2005 Parlament první návrhy na reformu FSEU podpořil, Rada ministrů je však zamítla.

Postup: Spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení

Odkaz : 20140411IPR43469 
  
Contact  Armin WISDORFF
COMM - PRESS 
Telephone number(+32) 2 28 40924 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73780 (STR)
Mobile number+32 498 98 13 45
region-press@europarl.europa.euTwitter@EP_Regional 

Václav LEBEDA
COMM - PRESS 
Telephone number(+32) 2 28 32971 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73839 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 33 27
TiskoveOddeleni-CZ@europarl.europa.eu  

Plenární zasedání Tisková zpráva - Regionální politika − 16-04-2014 - 18:38


Zdroj: www.apic-ak.czDalší články