cs en de

Změna klimatu žádá novou úpravu spolupráce s Německem v oblasti vod

 10. 08. 2017
 
Dodatkovou dohodu o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo/1/ včera podepsala Christiana Markert, zástupkyně velvyslance SRN v České republice a Berenika Peštová, náměstkyně MŽP pro řízení sekce technické ochrany životního prostředí.
 
Hlavním důvodem pro sjednání Dodatkové dohody je nutnost reagovat na změnu vodního režimu podle nového manipulačního řádu nádrže Rauschenbach, která se nachází na německé straně hranice poblíže obce Český Jiřetín. Kóta hladiny a manipulační řád se mění v důsledku pohybu vodních toků způsobených změnou klimatu. Po povodni roku 2002, která způsobila ve Svobodném státu Sasko ničivé škody, bylo nutné provést optimalizační výpočty pro vodní nádrže a upravit jejich manipulační režim tak, aby i nadále spolehlivě zásobovaly obyvatele pitnou vodou, ale zároveň aby se zvětšil prostor nádrže pro případné povodňové situace. Při této příležitosti se také setkal nově jmenovaný velvyslanec SRN v České republice Christoph Israng s náměstkem pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Vladislavem Smržem. Jejich jednání se týkalo česko-německé spolupráce v oblasti životního prostředí, zejména spolupráce národních parků na společných hranicích, spolupráce v oblasti ochrany vod a při ochraně ovzduší. 
 
 
Poznámky:
 
/1/ Původní dohoda byla podepsána 9. prosince 1961 mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky. Podpis Dodatkové dohody, která je z hlediska ČR smlouvou vládní kategorie, je výsledkem dlouhotrvající úspěšné spolupráce na hraničních vodách. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.
 
 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/bilateralni_spoluprace/$FILE/omv-prehled_bil_dohod-leden2016.pdf
 
Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
 
Zdroj: www.mzp.cz


Další články