cs en de

Zpráva o situaci na trhu s mlékem a související legislativě

13. června 2014
 

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o vývoji na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a související legislativě z roku 2012, tzv. mléčném balíčku. Zpráva posuzuje budoucnost tohoto odvětví vcelku příznivě, hodnotí provádění předpisů a možnosti „mléčného balíčku" a předkládá další úvahy s ohledem na zrušení režimu kvót v roce 2015.
 
Smyslem takzvaného „mléčného balíčku“, přijatého postupem spolurozhodování v roce 2012, je posílit postavení producentů mléka v dodavatelském řetězci mléka a připravit odvětví na více tržně orientovanou a udržitelnou budoucnost, zejména s ohledem na zkušenosti z krize, v níž se trh s mlékem ocitl v roce 2009. Členské státy mohou uložit producentům a zpracovatelům mléka povinnost uzavírat písemné smlouvy. Zemědělci mají možnost vyjednávat smluvní podmínky, a to včetně ceny syrového mléka, kolektivně prostřednictvím organizací producentů. Specifická pravidla EU pro mezioborové organizace umožňují subjektům v dodavatelském řetězci mléka vést dialog a vykonávat řadu činností. Členské státy mohou za určitých podmínek uplatňovat pravidla pro regulaci nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.
 
Ze zprávy vyplývá, že smlouvy mezi zemědělci a zpracovateli jsou povinné ve 12 členských státech (v Lotyšsku, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, v Litvě, v Maďarsku, na Slovensku, v Chorvatsku, na Kypru, v Portugalsku, Bulharsku a Rumunsku), zatímco v některých jiných státech (ve Spojeném království nebo v Belgii) se zemědělci dohodli se zpracovatelskými organizacemi na kodexech osvědčených postupů. Vnitrostátní předpisy pro uznávání organizací producentů umožnily oficiální uznání celkem 228 organizací producentů v šesti členských státech (v České republice, ve Francii, ve Španělsku, v Belgii, Itálii a Německu). Ve čtyřech z těchto členských států (v České republice, Německu, ve Španělsku a Francii) vedly organizace producentů kolektivní jednání týkající se 4 až 33 % celkových dodávek. V České republice činil tento podíl přibližně 18 %. Dva členské státy (Francie a Itálie) uplatňovaly pravidla pro regulaci nabídky některých sýrů s chráněným označením.
 
Komise je toho názoru, že je ještě příliš brzy, aby se mohly projevit významné účinky tohoto souboru předpisů na odvětví mléka, zejména ve znevýhodněných regionech. Realizace možností, jež nabízí „mléčný balíček“, jako je vytváření organizací producentů a organizace kolektivního vyjednávání, vyžaduje čas a rozhodný přístup zemědělců.
 
Komise pro řešení situace po zrušení kvót nedávno zřídila Evropské středisko pro sledování trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Jeho úkolem je zvyšování transparentnosti trhu a příprava analýz pro hospodářské subjekty, které jim usnadní jejich podnikatelské rozhodování. Středisko pomůže Komisi sledovat vývoj na trhu, aktivně uplatňovat „záchranná opatření“ a reagovat na výjimečné okolnosti.
 
I přes obecně příznivý výhled pro světové trhy s mlékem a mléčnými výrobky, který slibuje značný nárůst příležitostí v nadcházejících letech, zpráva odráží i pochybnosti, které byly vzneseny ohledně schopnosti regulačního rámce EU řešit mimořádné výkyvy trhu nebo krizovou situaci po skončení režimu kvót, zejména s ohledem na potřebu zajistit vyvážený rozvoj produkce mléka v celé Evropské unii a zamezit extrémní koncentraci v nejproduktivnějších oblastech. Zpráva potvrzuje, že Komise ve snaze rozptýlit tyto obavy bude pokračovat v diskusi a prozkoumá potřebu a možnosti dalších opatření.


Zdroj:europa.eu


Další články